265

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. júna 2001

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa §8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,1) ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b) príspevkové organizácie zriadené ministerstvom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak je predmetom prevodu

a) výpočtová technika a technické počítačové prostriedky, a to:

1. počítače vrátane PC Hand, Notebook, Laptop a pod.,

2. servery,

3. komunikačné zariadenia,

4. tlačiarne,

5. monitory,

6. scanery,

7. plottery,

8. snímacie zariadenia,

9. routery,

10. zdroje UPS,

11. zariadenia na archiváciu dát (Streamer, Plasmon a pod.),

b) automobilová a člnová technika, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk,

c) hnuteľná vec štátu, ak jej cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec pri

1. telekomunikačnej technike a telekomunikačnom materiáli presahuje 100 000 Sk,

2. zdravotníckej a veterinárnej technike a zdravotníckom a veterinárnom materiáli presahuje 100 000 Sk,

3. software presahuje 40 000 Sk,

4. technike a materiáli na ochranu objektov presahuje 100 000 Sk,

d) hnuteľné veci štátu neuvedené v písmenách a) až c), ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 500 000 Sk.

(2) Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona )

(1) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o prevode správy týchto hnuteľných vecí štátu:

a) zbraní,

b) munície,

c) pozorovacích prístrojov na nočné a denné videnie,

d) náhradných dielcov na zbrane,

e) trhavín,

f) rozbušiek – ostrých,

g) roznecovačov – ostrých,

h) chemickej munície,

i) dozimetrických prístrojov,

j) laboratórnych prístrojov obsahujúcich rádioaktívny žiarič,

k) poľného proviantného výstroja,

l) výstrojných súčiastok služobnej, pracovnej a poľnej rovnošaty príslušníka Policajného zboru a ich doplnkov,

m) výstrojných súčiastok vychádzkovej, poľnej a pracovnej rovnošaty vojaka ministerstva a ich doplnkov,

n) prilieb balistických,

o) viest nepriestrelných,

p) štítov Policajného zboru ochranných,

r) ochranných poriadkových prilieb,

s) služobných cestných vozidiel a člnov.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, keď správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) tohto opatrenia.

(3) Správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia sú oprávnení navzájom prevádzať správu iného hnuteľného majetku než je uvedený v odseku 1 a v § 2 ods. 1 tohto opatrenia bez obmedzenia.

(4) Pri prevode správy iného hnuteľného majetku než je uvedený v odseku 1 a v § 2 ods. 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jeho nadobúdateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) tohto opatrenia.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu uvedených v § 3 ods. 1 sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť zmluvy o nájme nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu nehnuteľné veci štátu na čas dlhší ako päť rokov alebo na neurčitý čas.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu, ktorú uzatvárajú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sú vypožičiavateľmi správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak ide o hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a c) druhom až štvrtom bode, v písmene d) a v § 3 ods. 1.

(3) Na platnosť zmluvy o výpožičke materiálu nedotknuteľných zásob, informačno-technických prostriedkov a spotrebného materiálu sa vyžaduje súhlas ministerstva.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 54/1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu (oznámenie č. 296/1999 Z. z.).

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júla 2001.


Ivan Šimko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 21 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.