Oznámenie č. 264/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní v znení neskorších predpisov

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001 do31.07.2003
Zrušený 260/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

264

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona č. 173/1998 Z. z. a zákona č. 336/1999 Z. z.

opatrenie z 18. júna 2001 č. 7314/2001-92, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní (oznámenie č. 217/1994 Z. z.) v znení

a) opatrenia z 2. augusta 1995 č. 65/351/1995 (oznámenie č. 170/1995 Z. z.),

b) opatrenia z 1. marca 1999 č. 1276/1999 – KM (oznámenie č. 71/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.