Opatrenie č. 263/2001 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike v znení opatrenia č. 291/2000 Z. z.

Čiastka 109/2001
Platnosť od 12.07.2001 do31.05.2002
Účinnosť od 01.08.2001 do31.05.2002
Zrušený 253/2002 Z. z.

OBSAH

263

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 2. júla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike v znení opatrenia č. 291/2000 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Príloha k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 302/1997 Z. z., ktorým sa ustanovuje Číselník ústredných štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a niektorých ďalších verejnoprávnych inštitúcií v Slovenskej republike sa mení a dopĺňa takto:

1. Za číselný kód 33 sa vkladá číselný kód 35, ktorý znie:

„35 Úrad pre finančný trh“.

2. Číselný kód 43 a text v ňom uvedený sa vypúšťa.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Peter Mach v. r.