Zákon č. 257/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

Čiastka 108/2001
Platnosť od 11.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001

OBSAH

257

ZÁKON

zo 14. júna 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. b) sa bodkočiarka za slovom „úrazu“ nahrádza čiarkou a vkladajú sa tieto slová: „ak nemá nárok na výsluhový dôchodok podľa § 26 alebo § 27 alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 29 alebo § 30.“.

Text za doterajšou bodkočiarkou sa upravuje ako samostatná veta.

2. § 59 znie:

㤠59

Výsluhové príspevky a výsluhové dôchodky sa zvyšujú s prihliadnutím na rast životných nákladov a s prihliadnutím na rast priemerného služobného príjmu profesionálneho vojaka. Zvýšenie výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov najskôr odo dňa zvýšenia dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou ustanoví osobitný zákon.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.