Oznámenie č. 254/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001

254

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. mája 2001 do 26. júna 2001 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre príspevkové organizácie uzavretá 21. mája 2001 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

2. Dodatok č. 2 z 1. júna 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 – mzdová časť – uzavretá 31. mája 2001 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 22. marca 2001 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5. Dodatok č. 3 z 19. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

a

Zväzom obchodu SR.