246

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 22. júna 2001

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 3, § 20 ods. 7 a 11, § 22 ods. 5, § 26 ods. 11, § 42 ods. 8 a § 43 ods. 12 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a) podrobnosti o

1. stravovaní v niektorých zariadeniach sociálnych služieb1) vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania,

2. poskytovaní starostlivosti v niektorých zariadeniach sociálnych služieb,2)

3. príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, o spoločných priestoroch a o vecných plneniach spojených s bývaním v niektorých zariadeniach sociálnych služieb,2)

b) výšku stravnej jednotky,

c) počet detí v skupine,3)

d) spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za

1. opatrovateľskú službu,4)

2. prepravnú službu,5)

3. stravovanie,6) bývanie,7) zaopatrenie,8)

4. dohľad,9)

e) spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie v niektorých zariadeniach sociálnych služieb.10)

DRUHÁ ČASŤ

PODROBNOSTI O STRAVOVANÍ A VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY

§ 2

(1) Stravovanie v zariadeniach sociálnych služieb1) možno poskytovať aj občanom,

a) ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,

b) pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie.11)

(2) Stravovanie sa zabezpečuje

a) prípravou stravy

1. v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb,

2. v profesionálnej náhradnej rodine, v ktorej detský domov poskytuje starostlivosť,

3. v samostatnej skupine, v ktorej detský domov poskytuje starostlivosť,

b) odberom stravy

1. z iného zariadenia sociálnych služieb,

2. od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len „iné právnické osoby alebo fyzické osoby“),

c) stravovaním u iných právnických osôb alebo fyzických osôb.

(3) Odber stravy z jedného zariadenia sociálnych služieb do iného zariadenia sociálnych služieb alebo odber stravy zo zariadenia sociálnych služieb pre občanov uvedených v odseku 1 možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacej prevádzky zariadenia sociálnych služieb, z ktorého sa odber stravy zabezpečuje. Odberom stravy zo zariadenia sociálnych služieb sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení sociálnych služieb.

(4) Odber stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb do zariadenia sociálnych služieb sa zabezpečuje na základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä podmienky odberu stravy a cena za odber stravy.

§ 3

(1) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená vedúcim zariadenia sociálnych služieb; jej členom je aj lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník a zástupca občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. To neplatí v prípadoch poskytovania starostlivosti, ktorú poskytuje detský domov v profesionálnej náhradnej rodine a v samostatnej skupine.

(2) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka bola v priemere za deň dodržaná.

(3) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.

Výška stravnej jednotky

§ 4

(1) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu,12) je pri poskytovaní stravy na deň na občana

vo veku do 3 rokov 50 Sk až 61 Sk,

od 3 rokov do 6 rokov 52 Sk až 66 Sk,

od 6 rokov do 10 rokov 55 Sk až 72 Sk,

od 10 rokov do 15 rokov 59 Sk až 76 Sk,

nad 15 rokov 63 Sk až 80 Sk.

(2) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v domove dôchodcov celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu,12) je pri poskytovaní stravy na deň na občana 55 Sk až 80 Sk.

(3) Hornú hranicu stravnej jednotky ustanovenej v odseku 1, určenú z rozpätia podľa vekových kategórií možno zvýšiť najviac o 30 % na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku a v detskom domove s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu.12)

(4) Stravná jednotka ustanovená v odsekoch 1 až 3, určená z rozpätia podľa vekových kategórií sa zvyšuje o 25 % na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta.

(5) Výška stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb ustanovená v odsekoch 1 až 4, určená z rozpätia podľa vekových kategórií sa určuje podľa miestnych podmienok.

(6) Stravná jednotka určená podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na desaťhaliere nahor.

(7) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove sociálnych služieb, v domove dôchodcov, v detskom domove a v zariadení opatrovateľskej služby celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu12) sa zvyšujú o 165 Sk na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy počas sviatkov.

(8) Pri stravovaní občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb, v domove dôchodcov a v detskom domove počas rekreačných pobytov, zájazdov a športových hier, možno určiť stravnú jednotku až do výšky 105 Sk na deň na občana; pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb možno túto sumu zvýšiť o ďalších 50 Sk na deň na občana.

§ 5

(1) Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

raňajky 12 %,

desiatu 9 %,

obed 40 %,

olovrant 9 %,

večeru 30 %,

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na

raňajky 11 %,

desiatu 8 %,

obed 40 %,

olovrant 8 %,

večeru 27 %,

druhú večeru 6 %.

(2) Stravná jednotka na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, týždenne alebo denne, sa určí podľa § 4 v percentuálnom podiele, ktorý je ustanovený v odseku 1 na základe počtu odoberaných jedál podľa osobitného predpisu.12)

(3) Na účely zaokrúhlenia stravnej jednotky platí § 4 ods. 6 rovnako.

§ 6

Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné stravovanie12) alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed. To neplatí pri poskytovaní starostlivosti v detskom domove v prípadoch, ak sa dieťa počas dňa zdržuje mimo detského domova z dôvodu prípravy na povolanie alebo výkonu zamestnania.

TRETIA ČASŤ

PODROBNOSTI O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI

Poskytovanie starostlivosti v detskom domove

Osobné vybavenie a úschova cenných vecí

§ 12

Osobné vybavenie

(1) Osobné vybavenie15) poskytuje domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov občanovi v súlade s osobitným predpisom,16) s prihliadnutím na potreby občana, jeho zdravotný stav a účasť na pracovnej terapii.

(2) Rozsah osobného vybavenia určí vedúci domova sociálnych služieb, domova dôchodcov a detského domova.

(3) Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, eviduje sa v osobnej karte občana.

§ 13

Úschova cenných vecí

(1) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov prevezmú do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do týchto zariadení sociálnych služieb alebo počas starostlivosti v nich, na základe zmluvy o úschove.17) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov vedú evidenciu uzavretých zmlúv o úschove.

(2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa odseku 1 domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov na žiadosť zákonného zástupcu občana. Bez žiadosti zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto cenných vecí; bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu tohto občana.

(3) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.

(4) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov vedú evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte občana.

(5) Domov sociálnych služieb, domov dôchodcov a detský domov raz za štvrťrok vykonajú inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POČET DETÍ V SKUPINE V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI

§ 14

(1) V domove sociálnych služieb pre deti môže byť v skupine najviac

a) šesť detí vo veku do desať rokov,

b) osem detí vo veku nad desať rokov,

c) šesť detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť na lôžku,

d) šesť detí, ktoré sú občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.14)

(2) Pri kultúrnych podujatiach, rekreačných podujatiach a športových podujatiach môže byť v skupine najviac desať detí a pri plávaní, korčuľovaní a lyžovaní najviac šesť detí.

(3) V diagnostickom oddelení,18) ktoré je zriadené v domove sociálnych služieb pre deti, môže byť v skupine najviac desať detí.

PIATA ČASŤ

PODROBNOSTI O ČINNOSTI DETSKÉHO DOMOVA, O URČENÍ VÝŠKY ÚHRADY VÝDAVKOV NA DIEŤA V PROFESIONÁLNEJ NÁHRADNEJ RODINE A O SPÔSOBE VEDENIA ÚČTOV

ŠIESTA ČASŤ

SPÔSOB URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY

§ 20

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu

(1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.

(2) Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je uvedená v prílohe č. 3.

§ 21

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za prepravnú službu

(1) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

(2) Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je 4 Sk.

(3) Celková úhrada za prepravnú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.

§ 22

Výška úhrady za stravovanie

(1) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške stravnej jednotky na deň na občana podľa § 4 ods. 1 až 6.

(2) Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) na deň na občana sa určí pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu alebo denne, vo výške, ktorá zodpovedá stravnej jednotke na deň na občana podľa § 4 ods. 1 až 6 v percentuálnom podiele určenom podľa § 5 na základe počtu odoberaných jedál.12)

(3) Pri odbere stravy od iných právnických osôb alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní stravovania u iných právnických osôb alebo fyzických osôb výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie,20) na deň na občana sa určí podľa odsekov 1 a 2.

(4) Výška úhrady za stravovanie pre občanov uvedených v § 2 ods. 1 sa rovná výške ceny jedla.

§ 23

Výška úhrady za bývanie

(1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje za

a) príslušenstvo obytnej miestnosti predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,

c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,

d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák, kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa a kúpacia vaňa,

e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa a kotolňa,

f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka,

g) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

(2) Výška úhrady za bývanie v domove sociálnych služieb pre dospelých, v domove dôchodcov, v zariadení chráneného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení opatrovateľskej služby a v domove-penzióne pre dôchodcov na deň na občana sa určí, ak táto vyhláška neustanovuje inak, ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva.

(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 2 Sk; v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa znižuje o 30 %.

(5) Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

(6) Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o

a) 7 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,

b) 4 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania,

c) 2 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja občania a na jedného občana pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti.

(7) Úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 2, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne určená podľa odsekov 2 až 6, ak táto vyhláška neustanovuje inak, znižuje sa na deň na občana o

a) 7 Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie,

b) 1 Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu plynu,

c) 2 Sk, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu vody.

(8) Ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí občania a ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie alebo meracím zariadením na meranie odberu plynu, úhrada za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 2, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne určená podľa odsekov 2 až 6, znižuje sa na deň na občana o pomernú časť zo sumy ustanovenej

a) v odseku 7 písm. a) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti,

b) v odseku 7 písm. b) podľa počtu občanov, ktorí užívajú podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti.

(9) Na určenie úhrady za bývanie v zariadení sociálnych služieb uvedenom v odseku 2, v ktorom sa poskytuje starostlivosť celoročne, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu vody a ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí občania, platí odsek 7 písm. c) rovnako.

(10) Výška úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov na deň na občana sa určí ako súčet

a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, a

b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

(11) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti podľa odseku 10 písm. a) je 1 Sk.

(12) Na určenie veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti na účely určenia výšky úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov platia ustanovenia odsekov 4 a 5 rovnako.

(13) Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 10 písm. b) je 25 Sk.

(14) Na určenie úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov podľa odseku 10 platí odsek 6 rovnako.

§ 24

Výška úhrady za zaopatrenie

(1) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie,20) s výnimkou detského domova na deň na občana je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročne

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana

27,00 Sk,

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť

38,00 Sk,

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov21) a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

50,00 Sk,

b) týždenne

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana

22,40 Sk,

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť

30,40 Sk,

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov21) a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

38,90 Sk,

c) denne do štyroch hodín

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana

6,20 Sk,

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť

8,70 Sk,

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov21) a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

11,50 Sk,

d) denne viac ako štyri hodiny

1. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana

10,00 Sk,

2. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem pomoci uvedenej v bode 1 pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami a poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť

13,70 Sk,

3. pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov21) a je spravidla odkázaný na pobyt na lôžku, alebo pri úplnej bezvládnosti občana, alebo ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

17, 90 Sk.

(2) Výška úhrady za zaopatrenie v domove-penzióne pre dôchodcov na deň na občana je 7 Sk.

(3) Výška úhrady za zaopatrenie je pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne a týždenne 17,00 Sk,

b) denne

1. do štyroch hodín 3,00 Sk,

2. viac ako štyri hodiny 6,00 Sk.

§ 25

Výška úhrady za dohľad

Výška úhrady za dohľad v zariadení chráneného bývania na deň na občana je 12 Sk.

§ 26

Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad

(1) Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne – ako 30-násobok výšky úhrady za stravovanie podľa § 22,

b) týždenne alebo denne – ako 22-násobok výšky úhrady za stravovanie podľa § 22.

(2) Na určenie úhrady za bývanie, zaopatrenie a dohľad v kalendárnom mesiaci na občana pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje celoročne, týždenne alebo denne, použije sa ustanovenie odseku 1 primerane.

(3) Úhrada za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb v kalendárnom mesiaci na občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a dohľad v kalendárnom mesiaci na občana, za ktoré sa platí úhrada,22) ak táto vyhláška neustanovuje inak.

(4) Na účely zaokrúhlenia úhrady platí § 21 ods. 3 rovnako.

(5) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb23) a za dni poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení platí na deň občan pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb poskytovanej celoročne a týždenne úhradu za bývanie určenú podľa § 23 v plnej výške, 20 % z úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 24 a 20 % z úhrady za dohľad určenej podľa § 25.

SIEDMA ČASŤ

SPÔSOB URČENIA VÝŠKY ODMENY ZA ZHOTOVENIE HNUTEĽNEJ VECI V RÁMCI ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI ALEBO PRACOVNEJ TERAPIE

§ 27

Výška odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie sa určí ako 50 % rozdielu medzi zaplatenou cenou hnuteľnej veci podľa osobitného predpisu24) a súčtom nákladov na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu a technologicky nevyhnutných ostatných priamych a nepriamych nákladov na zhotovenie hnuteľnej veci.


ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28

Prechodné ustanovenia

(1) Zúčtovanie zaplatenej úhrady za bývanie občanovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne, ak obytná miestnosť, ktorú v tomto zariadení užíva, je vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, odberu plynu a odberu vody, za rok 2000 sa vykoná najneskôr do konca roka 2001 podľa doterajších predpisov.

(2) Občanovi uvedenému v odseku 1 sa zúčtovanie zaplatenej úhrady za bývanie za rok 2001 vykoná za obdobie od 1. januára 2001 do 30. júna 2001 podľa predpisov platných pred 1. júlom 2001.

§ 29

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 407/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 209/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 192/2000 Z. z.

§ 30

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Peter Magvaši v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 246/2001 Z. z.

Peňažný denník profesionálnej náhradnej rodiny - vzor

Príloha č. 2 k vyhláške č. 246/2001 Z. z.

Inventárna karta - vzor

Príloha č. 3 k vyhláške č. 246/2001 Z. z.

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby

1. Nevyhnutné životné úkony

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 5 Sk/deň

b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 7 Sk/deň

c) dohľad 10 Sk/h

2. Nevyhnutné práce v domácnosti

a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie 7 Sk/deň

b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 12 Sk/deň

c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 40 Sk deň

d) príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 15 Sk/deň

e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 5 Sk/kg

3. Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 5 Sk/deň

Vysvetlivka:

Výška úhrady sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. 1 písm. a) a b) a § 15 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 2 písm. a), b),d),f),h) až l) a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

2) § 18 ods. 2 písm. a) až f), h) až l) a ods. 3 písm. a) a c) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

3) § 22 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z.

4) § 15 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.

5) § 17 zákona č. 195/ 1998 Z. z.

6) § 20 ods. 4 až 7 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

7) § 20 ods. 8 zákona č. 195/1998 Z. z.

8) § 20 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.

9) § 25 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z.

10) § 18 ods. 2 písm. a) až d) a j) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

11) § 16 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.

12) § 20 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

13) § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 195/1998 Z. z.

14) § 51 zákona č. 195/1998 Z. z.

15) § 20 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z.

16) § 20 ods. 3 písm. c), § 24 ods. 2 písm. c) a § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.

17) § 747 až 753 Občianskeho zákonníka.

18) § 22 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z.

19) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

20) § 43 ods. 3 až 6 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení zákona č. 450/2000 Z. z.

21) Príloha č. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) § 43 zákona č. 195/1998 Z. z.

23) § 95 zákona č. 195/1998 Z. z.

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.