Uznesenie č. 245/2001 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie obce Krásno nad Kysucou za mesto

Čiastka 102/2001
Platnosť od 29.06.2001

245

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. júna 2001

k návrhu na vyhlásenie obce Krásno nad Kysucou za mesto

Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. júna 2001 č. 1492 podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

s účinnosťou od 1. septembra 2001 obec Krásno nad Kysucou za mesto.

Jozef Migaš v. r.