Vyhláška č. 234/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

(v znení č. 410/2002 Z. z., 227/2003 Z. z.)

Čiastka 96/2001
Platnosť od 27.06.2001 do31.07.2004
Účinnosť od 01.07.2003 do31.07.2004
Zrušený 223/2001 Z. z.

234

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 11. júna 2001

o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Odpady určené na zhodnotenie sa na účel riadenia, kontroly a evidencie dovozu, vývozu a tranzitu zaraďujú do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov.

(2) Zelený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Žltý zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Červený zoznam odpadov je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Ak odpad nemožno zaradiť do zoznamov podľa § 1, priradí sa k takému druhu odpadov, ktorý najbližšie zodpovedá jeho vlastnostiam alebo pôvodu.

§ 3

(1) Dokladom požadovaným pri preprave odpadov podľa štvrtej časti zákona je tlačivo hlásenia a tlačivo oznámenia.

(2) Vzor tlačiva hlásenia je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Vzor tlačiva oznámenia je uvedený v prílohe č. 5.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.

Zelený zoznam odpadov1)

Kód
odpadu
podľa
OECD
Položka
colného
sadzobníka
Názov odpadu
123
GA ODPAD Z KOVOV A KOVOVÝCH ZLIATIN V KOVOVEJ NEDISPERZNEJ FORME2)
Odpad zo železa a železný alebo oceľový šrot:
GA040720410Odpad a šrot z liatiny
GA050720421Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele
GA060720429Odpad a šrot z ostatných legovaných ocelí
GA070720430Odpad a šrot z pocínovaného železa a ocele
GA080720441Triesky, hobliny, piliny, odrezky, odstrižky a iné odpady zo sústruženia,
frézovania a razenia v balíkoch alebo voľne ložené
GA090720449Iný odpad a šrot zo železa
GA100720450Šrot z ingotov určený na pretavenie
GA110ex 730210Odpadové železné a oceľové koľajnice
Odpad a šrot z nasledujúcich neželezných kovov a ich zliatin:
GA120740400Odpad a šrot z medi
GA130750300Odpad a šrot z niklu
GA140760200Odpad a šrot z hliníka
GA150780200Odpad a šrot z olova
GA160790200Odpad a šrot zo zinku
GA170800200Odpad a šrot z cínu
GA180ex 810191Odpad a šrot z wolfrámu
GA190ex 810291Odpad a šrot z molybdénu
GA200ex 810310Odpad a šrot z tantalu
GA210810420Odpad a šrot z horčíka (okrem odpadu, ktorý patrí do AA 190)
GA220ex 810510Odpad a šrot z kobaltu
GA230ex 810600Odpad a šrot z bizmutu
GA240ex 810710Odpad a šrot z kadmia
GA250ex 810810Odpad a šrot z titánu
GA260ex 810910Odpad a šrot zo zirkónu
GA270ex 811000Odpad a šrot z antimónu
GA280ex 811100Odpad a šrot z mangánu
GA290ex811211Odpad a šrot z berýlia
GA300ex 811220Odpad a šrot z chrómu
GA310ex 811230Odpad a šrot z germánia
GA320ex 811240Odpad a šrot z vanádu
ex 811291Odpady a šrot z
GA330 - hafnia
GA340 - india
GA350 - nióbu
GA360 - rénia
GA370 - gália
GA400ex 280490Odpad a šrot zo selénu
GA410ex 280450Odpad a šrot z telúru
GA420ex 280530Odpad a šrot z kovov vzácnych zemín
GB ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ
A RAFINÁCII KOVOV
GB010262011Tvrdý zinok, zinkový kamienok
GB020262019Trosky s obsahom zinku:
GB021 - zinková troska z povrchu kúpeľa z procesu žiarového pozinkovania
ponorom, v doskách (viac ako 90 % Zn)
GB022 - spodná (dnová) zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom,
v doskách (viac ako 92 % Zn)
GB023 - zinková troska z liatia pod tlakom (viac ako 85 % Zn)
GB024 - zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách
(viac ako 92 % Zn)
GB025 Zinkové stery
GB030760200Hliníkové stery
GB040ex 262090Trosky z výroby drahých kovov a medi určených na ďalšiu rafináciu
GB050ex 262090Cínové trosky s obsahom tantalu menším ako 0,5 % cínu
GC INÝ ODPAD S OBSAHOM KOVOV
GC010 Elektrické súčiastky len z kovov alebo zo zliatin
GC020 Elektronický šrot (napr. tlačené spoje, elektronické súčiastky, drôt atď.)
a reklamované (vrátené) súčiastky vhodné na znovuzískavanie základných
a drahých kovov
GC030ex 890800Plavidlá a iné plávajúce zariadenia určené na demontáž, riadne zbavené
nákladu a ostatných materiálov pochádzajúcich z prevádzky týchto zariadení,
ktoré možno označiť za nebezpečné látky alebo odpady
GC040 Vraky motorových vozidiel zbavené kvapalín
Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory:
GC050 Odpadové katalyzátory z fluidného katalytického krakovania (FCC)
(napr. oxid hlinitý, zeolity)
GC060 Odpadové katalyzátory s obsahom niektorého z kovov:
- drahé kovy: zlato striebro
- kovy platinovej skupiny:ruténiumródium
paládiumosmium
irídiumplatina
- kovy prechodných skupín:skandiumtitán
vanádchróm
mangánželezo
kobaltnikel
meďzinok
ytriumzirkónium
nióbmolybdén
hafniumtantal
wolfrámrénium
- lantanidy (kovy vzácnych zemín):lantáncér
prazeodýmneodým
samáriumeurópium
gadolíniumerbium
dyspróziumholmium
erbiumtúlium
yterbiumlutécium
GC070ex 261900Trosky z výroby železa a uhlíkatej ocele (vrátane nízkolegovaných ocelí)
okrem trosiek produkovaných špeciálne na dosiahnutie národných
a zodpovedajúcich medzinárodných požiadaviek a noriem3)
GC080ex 261900Okoviny z valcovní (železné kovy)
GD ODPAD Z ŤAŽOBNÝCH ČINNOSTÍ V NEDISPERZNEJ FORME
GD010ex 250490Odpad z prírodného grafitu
GD020ex 251400Odpad z bridlice nahrubo orezaný alebo len narezaný pílením
alebo iným spôsobom
GD030252530Sľudový odpad
GD040ex 252930Odpad z leucitu, nefelínu a nefelinického syenitu
GD050ex 252910Odpad zo živca
GD060ex 252921Odpad z kazivca
ex 252922
GD070ex 281122Odpad z kremeňa, resp. dinasu v pevnej forme okrem toho, ktorý bol použitý
ex 250510v zlievarenstve
GE ODPAD ZO SKLA V NEDISPERZNEJ FORME
GE010ex 700100Sklené črepy a iný odpad a úlomky skla okrem obrazoviek, výbojok
a iného aktivovaného skla
GE020ex 7019Odpad zo sklených vlákien
GF KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERZNEJ FORME
GF010 Keramický odpad vypaľovaný po formovaní vrátane keramických nádob
(pred použitím alebo po použití)
GF020ex 811300Odpad a úlomky z cermetu (keramicko-kovové kompozitné materiály)
GF030 Keramické vlákna, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
GG INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
GG010 Čiastočne rafinovaný síran vápenatý z odsírovania spalín
GG020 Odpad z omietky alebo zo sadry vzniknutý pri demolácii budov
GG030ex 2621Popol a škvara z kúrenísk elektrární spaľujúcich uhlie
GG040ex 2621Popolček z elektrární spaľujúcich uhlie
GG050ex 2713Zvyšky anód z petrolejového koksu alebo bitúmenu
GG060ex 3802Nasýtené aktívne uhlie vznikajúce pri úprave pitnej vody v procesoch
potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov
GG080ex 262100Chemicky stabilizovaná troska z výroby medi s vysokým obsahom železa
(viac ako 20 %) a upravená podľa priemyselných noriem, určená predovšetkým
na stavebné účely a ako brúsny prostriedok
GG090ex 250300Síra v pevnom stave
GG100 Vápenec z výroby kyánamidu vápenatého (s hodnotou pH menšou ako 9)
GG110ex 262100Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého
GG120ex 250100Chloridy: sodný, draselný a vápenatý
282720
310420
GG130284920Karborundum (karbid kremíka)
GG140253090Úlomky betónu
GG150ex 262090Sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób
GH TUHÝ ODPAD Z PLASTOV
GH0103915Odpad, odrezky a úlomky z plastov:
GH011ex 391510- polymérov etylénu
ex 3901
GH012ex 391520- polymérov styrénu
ex 3903
GH013ex 391530- polymérov vinylchloridu
ex 390410
až 390440
GH014ex 391590- iných polymérov alebo kopolymérov, ako je napríklad
- polypropylén
ex 390210- polyetyléntereftalát
ex 390760- kopolyméry akrylonitrilu
ex 390390- kopolyméry butadiénu
- kopolyméry styrénu
- polyamidy
ex 3908- polybutyléntereftalát
ex 390799- polykarbonáty
ex 390740- polyfenylénsulfidy
- akrylové polyméry
ex 3906- parafíny (CIO - C13)4)
- polyuretán (neobsahujúci chlórfluórované uhlíkaté zlúčeniny)
ex 390950- polysiloxány (silikóny)
- polymetylmetakrylát
ex 390610- polyvinylalkohol
ex 390530- polyvinylbutyral
ex 390599- polyvinylacetát
ex 390519- polyméry fluóretylénu (teflon, PTFE)
GH015ex 391590Živice alebo produkty kondenzácie, napríklad
- močovinoformaldehydové živice
- fenolformaldehydové živice
- melamínformaldehydové živice
- epoxidové živice
- alkydové živice
- polyamidy
GI ODPAD Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV
GI0104707Papierový a lepenkový odpad a výmety:
GI011470710- nebieleného sulfátového papiera alebo lepenky, alebo vlnitej lepenky
GI012470720- iného papiera alebo lepenky vyrobeného najmä z bielenej buničiny vyrobenej
chemickými varnými postupmi, nefarbenej v hmote
GI013470730- papiera alebo lepenky, najmä z buničiny vyrobenej mechanickým
rozvlákňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)
Papierový alebo lepenkový odpad a výmety
GI014470790-iné:
1 . laminovaná lepenka
2. netriedený odpad a výmety
GJ ODPAD Z TEXTILU
GJ0105003Odpad z hodvábu vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad
z priadze a mykanej priadze
GJ011500310- nemykaný alebo nečesaný
GJ012500390- iný
GJ0205103Odpad z vlny, jemnej alebo hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze
okrem odpadu z mykanej priadze
GJ021510310- výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ022510320- iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti
GJ023510330- odpad z hrubej zvieracej srsti
GJ0305202Odpad z bavlny vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ031520210- odpad z priadze vrátane odpadu z nití
GJ032520291- odpad z mykanej priadze
GJ033520299- iný odpad z bavlny
GJ040530130Ľanová kúdeľ a odpad z ľanu
GJ050ex 530290Kúdeľ a odpad z pravej konopy (Cannabis sativa L.) vrátane odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ060ex 530390Kúdeľ a odpad z jutových a iných textilných lykových vlákien vrátane odpadu
z priadze a mykanej priadze okrem ľanu, pravej konopy a ramie - čínskej trávy
GJ070ex 530490Kúdeľ a odpad zo sisalu a z iných textilných vlákien rastlín rodu Agáve vrátane
odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ080ex 530519Kúdeľ, výčesky a odpad z kokosu vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ090ex 530529Kúdeľ, výčesky a odpad z abaky (manilská konopa alebo Musatextilis Nee)
vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze
GJ100ex 530599Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie - čínskej trávy a iných textilných vlákien, inde
nešpecifikovaných alebo nezahrnutých vrátane odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ1105505Odpad z chemických vlákien vrátane výčeskov, odpadu z priadze
a mykanej priadze
GJ111550510- zo syntetických vlákien
GJ112550520- z umelých vlákien
GJ120630900Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky
GJ130ex 6310Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované
výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo z lán z textilných materiálov
GJ131ex 631010- triedené
GJ132ex 631090- iné
GK ODPAD Z GUMY (KAUČUKU)
GK010400400Odpad, zvyšky a odrezky z gumy vrátane granulátu (iné ako z tvrdenej gumy)
GK020401220Odpadové pneumatiky
GK030ex 401700Odpad a úlomky z tvrdenej gumy (napr. ebonit)
GL ODPAD Z NEUPRAVENÉHO DREVA A KORKU
GL010ex 440130Odpad a zvyšky dreva, neaglomerované aj aglomerované do tvaru klátov, brikiet,
peliet alebo podobných tvarov
GL020450190Odpad z korku; drvený, granulovaný alebo mletý korok
GM ODPAD VZNIKAJÚCI V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE
GM070ex 2307Vínne kaly
GM080ex 2308Sušené a sterilizované odpady zo zeleniny, zvyšky a vedľajšie produkty,
voľné alebo v tvare peliet použiteľných na výživu zvierat, inde neuvedené
alebo nešpecifikované
GM090152200Degras (kožiarsky tuk); zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych
a rastlinných voskov
GM100050690Neopracovaný odpad kostí a rohov, odtučnený, jednoducho upravený
(ale neprirezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo zbavený gleja
GM110ex 051191Odpad z rýb
GM120180200Kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatné kakaové odpady
GM130 Odpad z agropotravinárskeho priemyslu s výnimkou vedľajších produktov,
ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú
alebo živočíšnu spotrebu
GN ODPAD Z PROCESOV KOŽIARSKEHO PRIEMYSLU A Z POUŽÍVANIA KOŽE
GN010ex 050200Odpad zo štetín a srsti ošípaných alebo diviakov, alebo z jazvečej a inej srsti
vhodnej na výrobu kefárskych výrobkov
GN020ex 0500300Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou
alebo bez podložky
GN030ex 0505Odpad z kože a iných častí vtáčieho tela, s perím alebo páperím, a perie
alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované
alebo ošetrené na uskladnenie
GN040ex 411000Postružiny a iný odpad z kože alebo zo zmesnej kože, nevhodný na výrobu
koženého tovaru, s výnimkou kožiarenských kalov
GO INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
GO010ex 050100Odpad z ľudských vlasov
GO020ex 121300Odpadová slama
ex 140190
ex 230890
GO030 Deaktivované mycélium húb z výroby penicilínu určené na použitie ako krmivo
GO040ex 391590Odpad z fotografických nosných materiálov a filmov neobsahujúci striebro
GO050ex 900659Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

Príloha č. 2 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.

Žltý zoznam odpadov1)

Kód
odpadu
podľa
OECD
Položka
colného
sadzobníka
Názov odpadu
123
AA ODPAD S OBSAHOM KOVOV
AA010261900Troska, okoviny a iné odpady z výroby železa a ocele2)
AA020262019Popol a zvyšky s obsahom zinku)2
AA030262020Popol a zvyšky s obsahom olova2)
AA040262030Popol a zvyšky s obsahom medi2)
AA050262040Popol a zvyšky s obsahom hliníka2)
AA060ex 262050Popol a zvyšky s obsahom vanádu2)
AA070262090Popol a zvyšky2) s obsahom kovov alebo zlúčenín kovov, inde nešpecifikované
alebo nezahrnuté
AA080 Odpad, šrot a zvyšky tália
AA090ex 280480Odpad a zvyšky arzénu2)
AA100ex 280540Odpad a zvyšky ortuti2)
AA110ex 262040Zvyšky z výroby oxidu hlinitého, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
AA120ex 262019Galvanické kaly
AA130 Kúpele z morenia kovov
AA140 Zvyšky z vylúhovania pri výrobe a spracúvaní zinku, prachy a kaly
s obsahom jarositu, hematitu, goetitu atď.
AA150 Pevné zvyšky obsahujúce drahé kovy so stopami anorganických kyanidov
AA160ex 711290Popol, kal, prach a iné zvyšky drahých kovov, ako je
AA161ex 711290- popol zo spaľovania dosiek tlačených spojov
ex 262030ex 262090
AA162ex 711290- popol z fotografických filmov
AA170ex 850710Olovené akumulátory, celé alebo drvené
ex 850720
AA180ex 8506
ex 8507
ex 8548
Odpadové batérie a akumulátory, celé alebo drvené, s výnimkou olovených
akumulátorov a odpad a šrot z výroby batérií a akumulátorov, inde
nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AA190810420Horčíkový odpad a šrot, ktorý je horľavý a samozápalný alebo pri kontakte
s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách
AB ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
AB010262100Troska, popol a zvyšky,2) nikde inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
AB020ex 2620Zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu
ex 2621
AB030 Odpad z povrchovej úpravy kovov nekyanidovými systémami
AB040ex 700100Sklený odpad z obrazoviek a/ alebo iné aktivované sklo
AB050ex 252921Kal fluoridu vápenatého
AB060 Iné organické zlúčeniny fluóru v kvapalnej forme alebo ako kal
AB070ex 262090Použité zlievárenské piesky
AB080 Odpadové katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v časti GC
AB090ex 262040Odpadové hydráty hliníka
AB100ex 262040Odpad z oxidu hlinitého
AB110 Zásadité roztoky
AB120ex 281290Anorganické zlúčeniny halogénov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
ex 3824
AB130 Použitý oceľový otryskávací materiál
AB140ex 283329Sadra vznikajúca v chemických priemyselných procesoch
ex 382490
AB150ex 382490Nečistený siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania spalín
ACODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE
OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
AGO10ex 271390Odpad z výroby a zo spracovania petrolejového koksu a bitúmenu s výnimkou
ex 3801zvyškov anód
AC020 Odpad z asfaltového cementu
AC030 Odpadové oleje nevyhovujúce pôvodnému účelu
AC040ex 262020Kaly z olovnatého benzínu
ex 262090
AC050 Teplonosné kvapaliny
AC060ex 381900Hydraulické kvapaliny
AC070ex 381900Brzdové kvapaliny
AC080ex 382000Nemrznúce kvapaliny
AC090 Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov
a lepidiel
AC100ex 391590Nitrocelulóza
AC110ex 2907Fenoly a zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov, vo forme kvapalín
ex 382490alebo kalov
AC120 Polychlórované naftalény
AC130ex 2906Étery
ex 382490
AC140ex 2921Trietylamínové katalyzátory na spevňovanie zlievárenských pieskov
ex 3815
AC150 Fluórochlórované uhlíkaté zlúčeniny
AC160 Halóny
AC170ex 440310Odpad z upraveného korku a dreva
ex 450190
AC180ex 411000Prach, popol, kaly a múčka z kože
AC190 Ľahká frakcia z drvenia autovrakov (oddelená pneumaticky)
AC200ex 293100Organické zlúčeniny fosforu
ex 382490
AC210ex 2901Nehalogénované rozpúšťadlá
ex 2902
ex 381400
ex 382490
AC220ex 2903Halogénované rozpúšťadlá
ex 381400
ex 382490
AC230ex 271390Halogénované alebo nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky vzniknuté
pri regenerácii organických rozpúšťadiel
AC240ex 271390Odpad pochádzajúci z výroby alifatických halogénovaných uhľovodíkov, ako sú
chlórmetány, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid
a epichlórhydrín
AC250 Povrchovo aktívne činidlá
AC260ex 3101Hnojovica a hnoj z chovu ošípaných
AC270 Kanalizačné kaly
AD ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ ANORGANICKÉ
ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY
AD010 Odpad z výroby a prípravy liekov a farmaceutických výrobkov
AD020 Odpad z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmák
AD030 Odpad z výroby, prípravy a používania výrobkov na ochranu dreva
Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený ďalej uvedenými látkami:
AD040 - anorganické kyanidy s výnimkou pevných zvyškov s obsahom drahých kovov,
so stopami anorganických kyanidov
AD050 - organické kyanidy
AD060 Odpadové zmesi a emulzie olejov vo vode, uhľovodíkov vo vode
AD070 Odpady z výroby, prípravy a používania atramentov, farieb, pigmentov,
náterových farieb, lakov a fermeží
AD080 Odpad výbušnej povahy, ktorý nepodlieha osobitným právnym predpisom
AD090ex 3707Odpad z výroby, prípravy a používania reprografických a fotografických
chemikálií a materiálov, inde nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AD100 Odpad z povrchovej úpravy plastov nekyanidovými systémami
AD110 Kyslé roztoky
AD120ex 391400Iónomeničové živice
ex 3915
AD130ex 900659Fotoaparáty na jedno použitie, s batériami
AD 140ex 842139Odpad z priemyselných zariadení na čistenie priemyselných odplynov, inde
ex 842199nešpecifikovaný alebo nezahrnutý
AD150 Prírodné organické materiály používané ako filtračné médium (biofiltre)
AD 160 Komunálny odpad3)
AD170ex 2803Nasýtené aktívne uhlie s nebezpečnými vlastnosťami vznikajúce pri použití
v anorganickom, organickom chemickom a vo farmaceutickom priemysle, pri
úprave odpadových vôd, pri procesoch čistenia plynu/vzduchu a pri podobných
aplikáciách

Poznámky:

1)Kód v prvom stĺpci je kód OECD: skladá sa z dvoch písmen (prvé pre zoznam: Green, Amber alebo Red, a druhé pre kategóriu odpadu: A, B, C, ...), po ktorých nasleduje číslo.
Ak je to možné, vedľa položky sa vždy uvedie číselný kód Harmonizovaného systému kódovania – Colného sadzobníka (stĺpec č. 2) a opis komodít vytvorený Bruselskou konvenciou zo 14. júna 1983 pod záštitou Colnej kooperačnej rady (Harmonizovaný systém). Tento zoznam neobsahuje položky, ktoré nie sú odpadmi, ale uvedený kód sa vzťahuje na výrobky aj na odpady. Preto sa tu kód používaný colnými orgánmi, ako aj inými inštitúciami na uľahčenie ich práce uvádza iba s cieľom uľahčiť identifikáciu odpadov, ktoré sú uvedené v tejto vyhláške a na ktoré sa táto vyhláška vzťahuje. Na identifikáciu odpadov označených druhovým záhlavím sa však používajú ako interpretačný návod.
Vysvetľujúce poznámky vydané Colnou kooperačnou radou:
Označenie „ex“ sa uvádza pri tej položke, ktorej názov nezodpovedá názvu položky v Colnom sadzobníku.

2)Tento zoznam zahŕňa odpady vo forme popola, zvyškov, trosky, sterov, okovín, prachu, prášku, kalu a koláčov, ak sa materiál vyslovene neuvádza inde.

3)V Bazilejskom dohovore je komunálny odpad (definovaný ako „ostatný odpad“) kontrolovaný, ak je predmetom prepravy odpadov cez štátnu hranicu. Preto podľa tejto vyhlášky všetok domový odpad, a nielen ten, ktorý má nebezpečné vlastnosti, podlieha režimu pre odpady zaradené v Žltom zozname odpadov.

Vysvetlivky:

Ak sú odpady uvedené v tomto zozname kontaminované inými materiálmi v rozsahu, ktorý

a) zvyšuje riziká spojené s odpadom do tej miery, že je vhodné zaradiť ich do Červeného zoznamu odpadov, alebo

b) zabraňuje zhodnoteniu odpadu environmentálne vhodným spôsobom, ich preprava sa vykonáva podľa režimu stanoveného pre odpady zaradené do Červeného zoznamu odpadov.

Příloha 03

Príloha č. 3 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.

Červený zoznam odpadov

Kód odpadu podľa OECD Položka colného sadzobníka Názov odpadu
1 2 3
RA ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
RA010 Odpad, látky a predmety obsahujúce, tvorené alebo kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) a/ alebo polychlórovanými terfenylmi (PCT) a/ alebo polybrómovanými bifenylmi (PBB), tiež inými polybrómovanými analógmi týchto zlúčenín, s koncetráciou aspoň 50 mg.kg-1
RA020 Zvyšky dechtov okrem asfaltocementu z rafinácie, destilácie alebo pyrolytického spracovania organických látok
RB ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
RB010 ex 252400 Azbest (prach a/ alebo vlákna)
RB020 ex 6815 Keramické vlákna s fyzikálno-chemickými vlastnosťami podobnými vlastnostiam azbestu
RC ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY
Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený týmito látkami:
RC010 - deriváty polychlórovaných dibenzofuránov
RC020 - deriváty polychlórovaných dibenzodioxínov
RC030 ex 262020 Kaly antidetonátorov s obsahom olova
ex 3824
RC040 Peroxidy iné ako peroxid vodíka

Vysvetlivky:

Ak sa v tomto zozname uvádza „obsahujúci“ alebo „kontaminovaný“, znamená to, že príslušná látka je prítomná v takom množstve, že

a) spôsobuje nebezpečnosť odpadu alebo

b) spôsobuje jeho nevhodnosť pre proces zužitkovania.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.

Vzor 04-1

Príloha č. 5 k vyhláške č. 234/2001 Z. z.

Vzor 05-1