Opatrenie č. 232/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 95/2001
Platnosť od 23.06.2001
Účinnosť od 01.07.2001

OBSAH

232

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 2001

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 490 Sk“ upravuje na sumu „3 790 Sk“.

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 440 Sk“ upravuje na sumu „2 650 Sk“.

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 580 Sk“ upravuje na sumu „1 720 Sk“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Peter Magvaši v. r.