Opatrenie č. 231/2001 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 95/2001
Platnosť od 23.06.2001 do30.06.2002
Účinnosť od 23.06.2001 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.