Vyhláška č. 230/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z.

Čiastka 95/2001
Platnosť od 23.06.2001 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.2001 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

230

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. mája 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 26 a § 30 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 172/1975 Zb. o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Po celý rok sa chránia tieto druhy zveri:

a) srstnatá zver

1. kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra),

2. los mokraďový (Alces alces),

3. svišť vrchovský (Marmota marmota),

4. medveď hnedý (Ursus arctos),

5. vydra riečna (Lutra lutra),

6. hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea),

7. mačka divá (Felis silvestris),

8. rys ostrovid (Lynx lynx),

9. bobor vodný (Castor fiber),

10. zubor hrivnatý (Bison bonasus),

11. šakal zlatý (Canis aureus),

12. tchor svetlý (Putorius eversmanni),

13. lasica myšožravá (Mustela nivalis),

b) pernatá zver

1. tetrov hoľniak (Tetrao tetrix),

2. tetrov hlucháň (Tetrao urogallus),

3. sliepka jariabka hôrneho (Bonasa bonasia),

4. sliepka bažanta kráľovského (Syrmaticus reevesi),

5. drop fúzatý (Otis tarda),

6. holub plúžik (Columba oenas),

7. hrdlička poľná (Streptopelia turtur),

8. drozd čvikotavý (Turdus pilaris),

9. všetky druhy divých kačíc okrem kačice divej (Anas platyrhynchos),

10. hus malá (Anser erythropus),

11. hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus),

12. bernikla, všetky druhy rodu Branta,

13. močiarnica mekotavá (Capella gallinago),

14. čajka smejivá (Larus ridibundus),

15. potápka chochlatá (Podiceps cristatus),

16. kormorán veľký (Phalacrocorax carbo),

17. volavka popolavá (Ardea cinerea),

18. labuť hrubozobá (Cygnus olor),

19. kavka tmavá (Corvus monedula),

20. myšiak lesný (Buteo buteo),

21. myšiak severský (Buteo lagopus),

22. jastrab lesný (Accipiter gentilis),

23. jarabica poľná (Perdix perdix).“.

2. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Nechránia sa tieto druhy zveri:

a) líška hrdzavá (Vulpes vulpes),

b) psík medviedikovitý (Nyctoreutes proconoides),

c) medvedík čistotný (Procyon lotor),

d) tchor tmavý (Putorius putorius),

e) vrana túlavá (Corvus corone),

f) straka čiernozobá (Pica pica).“.

3. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Čas lovu sa ustanovuje takto:

a) srstnatá zver

1. zajac poľný od 1. novembra do 31. decembra, odchyt do 15. januára,

2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,

3. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla,

4. kuna lesná a kuna skalná od 1. decembra do konca februára,

5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,

6. vlk dravý od 1. novembra do 15. januára,

7. sviňa divá (diviak, diviačica, lanštiak) od 16. júla do 31. decembra, diviača od 16. júla do 31. januára, v januári len individuálnym spôsobom,

8. daniel škvrnitý od 1. septembra do 31. decembra,

9. jeleň európsky od 1. septembra do 31. decembra,

10. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra,

11. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 30. novembra,

12. muflón lesný od 1. septembra do 31. decembra, vo zverniciach od 1. augusta do 31. januára,

b) pernatá zver

1. jariabok hôrny – kohút od 1. októbra do 15. novembra,

2. morka divá – kohút od 15. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,

3. bažant poľovný – kohút od 1. novembra do 31. decembra, v bažantniciach do konca februára,

4. bažant kráľovský – kohút od 1. novembra do 31. decembra, v bažantniciach do konca februára,

5. jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra len v revíroch, kde sa vypúšťali umelo odchované jarabičatá alebo jarabice komorované počas zimy,

6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,

7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,

8. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,

9. lyska čierna od 1. októbra do 16. januára,

10. sluka lesná od 16. marca do 30. apríla,

11. hus divá, hus poľná a hus bieločelá od 16. októbra do 15. januára,

12. kačica divá od 16. septembra do 15. januára,

13. krkavec čierny od 1. októbra do 31. decembra,

14. havran čierny od 1. augusta do konca februára,

15. sojka škriekavá od 1. augusta do konca februára.“.

4. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.“.

5. V § 3 odseky 1 až 3 znejú:

(1) V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť po celý rok kunu lesnú a kunu skalnú, jazveca lesného, myšiaka lesného a myšiaka severského (len chytanie do košov), jastraba lesného (len chytanie do košov), sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú a krkavca čierneho.

(2) Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť čajku smejivú a kormorána veľkého po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra.

(3) V lokalitách tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa možno loviť po celý rok krkavca čierneho, sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú a chytať jastraba lesného.“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Loviť zver uvedenú v odsekoch 1 až 3 možno len na základe vyjadrenia orgánu ochrany prírody1b), a ak ide o zver osobitne chránenú, len na základe výnimky udelenej orgánom ochrany prírody podľa osobitného predpisu.1c)

(6) Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťali umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince (sliepky); loviť ju možno od 1. novembra do konca februára.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 20 ods. 2 a § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. “.

7. V § 4 ods. 1 sa slová „sa neohrozili jej kmeňové stavy.“ nahrádzajú slovami „stavy neklesli pod normované kmeňové stavy.“.

8. V § 4 ods. 2 sa slová „chov a lov sa neplánoval v poľovnom revíre.“ nahrádzajú slovami „plán chovu a lovu nebol schválený alebo ktorej lov nebol povolený.1d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:

1d) § 29 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.“.

9. V § 4 ods. 3 sa v prvom riadku za slovo „divú“ vkladajú slová „cez deň“.

10. V § 4 ods. 6 písm. d) sa za slová „želiez a“ vkladajú slová „tĺčikov a pernatú zver na háčiky,“ a slová „jastrabích košov“ sa vypúšťajú.

11. V § 4 ods. 6 písm. e) sa slová „nadhánkou alebo nátlačkou“ nahrádzajú slovami „inak ako individuálnym spôsobom,“.

12. V § 4 ods. 6 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „samostrelmi, predovkami, vzduchovými zbraňami a plynovými zbraňami okrem lovu imobilizačnými zbraňami, ktorými môžu loviť zver osoby, ktoré na to majú osobitné povolenie v rámci veterinárnej služby a výskumu zveri,“.

13. V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenami l) až z), ktoré znejú:

l) používať oslepené alebo zmrzačené jedince zveri ako vábniky,

m) lákať zver zvukmi magnetofónu alebo iným nosičom zvuku,

n) používať elektronické zariadenia na zabíjanie alebo omračovanie zveri,

o) loviť zver pomocou zrkadiel alebo iných oslňujúcich prostriedkov,

p) používať mieridlá a puškové ďalekohľady vybavené hľadáčikom na streľbu v noci, s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci, napríklad infrazameriavače, noktovizory, laserové zameriavače, zameriavače so zosilnením svetla a pod.,

r) loviť a nadháňať zver pomocou výbušnín,

s) chytať zver do sietí s cieľom jej usmrtenia okrem divých králikov,

t) chytať zver do pascí okrem tých, do ktorých sa chytí živá a neporanená zver (okrem ondatry pižmovej), ak sa do nich chytajú šelmy selektívne,

u) používať pri love na raticovú zver samonabíjacie zbrane so zásobníkom, v ktorom môžu byť viac ako dva náboje,

v) loviť šelmy v noci, a to skôr ako hodinu pred východom slnka a neskôr ako hodinu po západe slnka; výnimkou je lov medveďa, vlka, líšky, jazveca, psíka medviedikovitého a medvedíka čistotného, ktorých možno loviť aj za jasných mesačných nocí v čase tri dni pred kulmináciou a tri dni po kulminácii splnu mesiaca, a to len pomocou vyhovujúcej pozorovacej a streleckej optiky,

x) loviť zver na vnadisku okrem diviačej zveri, šeliem a krkavcovitých vtákov, ktorých lov je povolený,

y) loviť zver nedovolenou zbraňou,1e)

z) používať na usmrcovanie zveri jed alebo jedovaté plyny.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e) znie:

1e) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona č. 79/2000 Z. z.“.

14. V § 5 ods. 1 sa za slovami „kačice divé“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „husi divé“ sa vkladajú slová „a kuropty horské“.

15. V § 5 ods. 2 sa slovo „poľovné“ nahrádza slovom „nepoľovné“ a na konci sa pripája táto veta: „Na lov zajacov v čase ochrany sa vyžaduje povolenie výnimky orgánom ochrany prírody.1c)“.

16. V § 5 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „v bažantniciach a v revíroch, v ktorých sa vypúšťali bažantie kurčatá alebo dospelé bažanty aj viackrát do roka.“ a vypúšťa sa druhá veta.

17. V § 6 odsek 3 znie:

(3) Spoločné poľovačky na malú zver a na diviačiu zver možno konať len v termínoch schválených v pláne spoločných poľovačiek.“.

18. V § 7 ods. 1 sa za slovo „zver“ vkladajú slová „a na diviačiu zver“.

19. V § 7 ods. 3 sa čiarka za slovom „rokov“ nahrádza bodkou a slová „s výnimkou žiakov lesníckych a poľnohospodárskych škôl, ak poľujú v rámci praktickej výučby.“ sa vypúšťajú.

20. V § 7 ods. 4 sa za slovo „poľovačke“ vkladajú slová „na malú zver“.

21. § 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Spoločné poľovačky nemožno organizovať v lokalitách, v ktorých sa vykonávajú poľnohospodárske práce alebo lesné práce.“.

22. V § 8 sa slová „Ustanovenia § 5 ods. 3 a 4 a obmedzenia ods. 1 a 5, pokiaľ“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia o obmedzení podľa § 5 ods. 1 a 5, ak,“ a slová „a 3“ sa vypúšťajú.

23. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a

Lov na vnadisku

(1) Vnadisko je miesto, na ktoré sa vykladá rastlinná návnada alebo živočíšna návnada s cieľom prilákať zver.

(2) Na vnadisku sa lovia len diviaky, šelmy a krkavcovité vtáky, ktorých lov je povolený. Diviaky sa na vnadisku lovia len mimo obdobia núdze, ktorým sa rozumie obdobie od 1. decembra do 31. marca.“.

24. V § 11 odseky 1 až 5 znejú:

(1) Raticovú zver možno loviť iba na povolenku na poľovačku, v ktorej sa uvádzajú údaje o strelcovi, druh a veková kategória raticovej zveri, povolený čas lovu, a ak ide o samčiu zver, aj veková trieda.

(2) Raticová zver sa loví selektívnym spôsobom, pričom sa táto zver prednostne loví slabá, chorá, prestarnutá alebo na chov nesúca.

(3) Loviť jedince samčieho pohlavia súce na chov možno až vo veku ich trofejovej kulminácie; srnca najskôr vo veku šesť rokov, muflóna vo veku sedem rokov, daniela vo veku osem rokov a jeleňa vo veku dvanásť rokov.

(4) Kritériá selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri sa hodnotiteľskými komisiami určujú tak, aby pre jednotlivé druhy raticovej zveri boli v celej poľovnej oblasti a lokalite rovnaké. Ukazovatele na určenie kritérií selektívneho odstrelu trofejovej raticovej zveri sú uvedené v prílohe.

(5) Za správnosť odstrelu raticovej zveri vykonaného poľovníckym hosťom na individuálnej poľovačke so sprievodcom zodpovedá poľovnícky sprievodca. Hosť zodpovedá za správnosť odstrelu, ak uloví raticovú zver bez súhlasu poľovníckeho sprievodcu.“.

25. § 12 sa vypúšťa.

26. § 13 vrátane nadpisu znie:

㤠13

Sokoliarstvo

(1) Sokoliarstvo je držanie a chov pernatých dravcov alebo sov na účel ich výcviku a lovu zveri pomocou nich. Túto činnosť môžu vykonávať len členovia Slovenského klubu sokoliarov Slovenského poľovníckeho zväzu.

(2) Na sokoliarstvo možno používať len tie jedince dravcov a sov, na ktorých držbu vydal súhlas príslušný orgán ochrany prírody a sú označené a evidované v súlade s osobitným predpisom.4)

(3) Pomocou pernatých dravcov a sov môžu poľovať na zver len členovia Slovenského klubu sokoliarov Slovenského poľovníckeho zväzu a zahraničných sokoliarskych organizácií.

(4) Na lov pernatými dravcami a sovami je potrebný poľovný lístok a povolenka na poľovačku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. “.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2001.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha k vyhláške č. 230/2001 Z. z.

UKAZOVATELE NA URČENIE KRITÉRIÍ SELEKTÍVNEHO ODSTRELU TROFEJOVEJ RATICOVEJ ZVERI

Ukazovateľmi sú, ak ide o

1. jelene

a) I. vekovej triedy dvojročné, dĺžka, hrúbka a zakončenie ihlíc,

b) II. vekovej triedy trojročné až päťročné, dĺžka kmeňov, počet vetiev s dôrazom na koruny a ukončenie kmeňa, dĺžka strednej vetvy a bodová hodnota,

c) III. vekovej triedy šesťročné až deväťročné a IV. vekovej triedy desaťročné a staršie, dĺžka kmeňov, počet vetiev, koruny, bodová hodnota;

2. srnce

a) I. vekovej triedy jednoročné, dĺžka a hrúbka kmienkov; pomocným kritériom je počet vetiev,

b) II. vekovej triedy dvojročné až päťročné, dĺžka kmeňov a vetiev, členitosť a bodová hodnota parôžkov;

3. daniele

a) I. vekovej triedy dvojročné, predovšetkým hrúbka na báze a dĺžka kmienkov,

b) II. vekovej triedy trojročné a štvorročné, dĺžka kmeňov, dĺžka a šírka a tvar lopatky a bodová hodnota,

c) III. vekovej triedy päťročné až sedemročné, dĺžka kmeňov, dĺžka, šírka a tvar lopaty a bodová hodnota;

4. muflóny, dĺžka, obvod a rozpätie rohov, uhol rastu, vrastavosť rohov a bodová hodnota.