Zákon č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2001
Platnosť od 21.06.2001
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

okrem 1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, 2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods....