Oznámenie č. 213/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené č. 475/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. júna 2001.

213

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 25. mája 2001 č. 10/2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Toto opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 6, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 100/2000 Z. z.),

2. § 22 opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 č. 3 o pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.