Oznámenie č. 212/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001 do29.09.2002
Zrušený 475/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001 s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.

212

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. mája 2001 č. 9/2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 97/2000 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovujú ukazovatele likvidity s cieľom zabezpečiť nepretržitú platobnú schopnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001 s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 15. augusta 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.