Oznámenie č. 211/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

211

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. mája 2001 č. 8/2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie č.96/2000 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovuje, čo sa rozumie kapitálom a rezervami na výpočet pomeru kapitálovej primeranosti, pomerov úverovej angažovanosti a pomerov nezabezpečených devízových pozícií a ustanovuje sa minimálny pomer kapitálu a rezerv k rizikovo váženým aktívam banky, ktorý zabezpečí schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní, a súčasne zachovanie schopnosti v plnej výške splniť svoje záväzky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.