Oznámenie č. 210/2001 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom

Čiastka 88/2001
Platnosť od 07.06.2001 do31.12.2002
Zrušený 697/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

210

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 4. mája 2001 č. 7/2001 o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom.

Toto opatrenie ustanovuje pravidlá pre obmedzenia

a) záväzkov, pohľadávok a iných majetkových práv a povinností banky voči jednotlivým druhovo určeným subjektom a skupinám hospodársky spojených subjektov v pomere ku kapitálu a k rezervám banky a

b) súčtu sústredení majetku banky, ktorých hodnota je rovná alebo vyššia ako 10 % kapitálu a rezerv banky v pomere ku kapitálu a k rezervám banky, ktoré banka dodržiava podľa § 13 zákona.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 16/2001 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.