Oznámenie č. 196/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 81/2001
Platnosť od 31.05.2001

196

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. apríla 2001 do 26. mája 2001 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 9. apríla 2001 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Asociáciou súkromných stavebných podnikateľov Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – sociálno-právna časť na roky 2001 – 2003 uzavretá 18. apríla 2001 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 5. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku z 1. marca 2000 uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 1 zo dňa 5. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení na roky 1997 – 2006 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 6 zo dňa 24. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 7 zo dňa 11. mája 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Asociáciou dopravcov v cestnej doprave.