Oznámenie č. 195/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny

Čiastka 81/2001
Platnosť od 31.05.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 7 ods. 3 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 635/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 752/2002 Z. z. a nadobudli úč...

195

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny.

Výnos upravuje požiadavky na výrobu a dovoz liehu a liehovín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 7 ods. 3 a § 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 21/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.