Oznámenie č. 194/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca spracované ovocie a spracovanú zeleninu

Čiastka 81/2001
Platnosť od 31.05.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 5 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

194

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 3. mája 2001 č. 787/1/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca spracované ovocie a spracovanú zeleninu.

Výnos sa vzťahuje na výrobu a dovoz výrobkov z ovocia a výrobkov zo zeleniny spracovaných konzervovaním, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001 okrem § 5 ods. 2 a 3 a § 6 ods. 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 21/2001 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.