Oznámenie č. 189/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 79/2001
Platnosť od 30.05.2001 do31.10.2001
Zrušený 241/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001.

189

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov

výnos z 27. apríla 2001 č. MK-817/2001-1, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 37/1997 Z. z.).

Výnosom sa mení príloha č. 2 Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v rezorte kultúry Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2001.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.