Oznámenie č. 188/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 79/2001
Platnosť od 30.05.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 11 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 18. februára 2001.

188

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

V súlade s článkom 11 ods. 2 dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň odo dňa doručenia neskoršej nóty, t. j. 18. februára 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Seychelskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si naďalej rozvíjať priateľské vzťahy a vzájomnú spoluprácu,

snažiac sa uľahčiť cestovanie občanov oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode, môžu bez víza vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, prechádzať cezeň, zdržiavať sa na ňom počas tridsiatich (30) dní odo dňa vstupu a vycestovať z tohto územia za predpokladu, že tam nebudú vykonávať zárobkovú činnosť.

Článok 2

1. Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov a ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu na území štátu druhej zmluvnej strany, alebo zástupcovia štátu jednej zmluvnej strany v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území štátu druhej zmluvnej strany nepotrebujú vízum počas svojej akreditácie alebo výkonu funkcie.

2. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti, ak sú držiteľmi platných diplomatických pasov alebo služobných pasov.

Článok 3

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstupujú na územie štátu druhej zmluvnej strany na čas dlhší ako tridsať (30) dní s cieľom vykonávať zárobkovú činnosť alebo z dôvodu dlhodobého alebo trvalého pobytu, musia mať príslušné povolenie a vízum tohto štátu.

Článok 4

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí majú povolený dlhodobý alebo trvalý pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vycestovať z územia tohto štátu a vrátiť sa naň počas platnosti dlhodobého pobytu alebo trvalého pobytu bez víz na základe platného cestovného dokladu.

Článok 5

Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo vystupovať z neho cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 6

Občania štátu jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy jej štátu.

Článok 7

Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vstup na územie svojho štátu alebo zakázať pobyt na tomto území občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo zdravie obyvateľstva.

Článok 8

1. Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia obyvateľstva alebo z iných závažných dôvodov dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody alebo jej časti s výnimkou článku 9.

2. O zavedení a zrušení týchto opatrení sa budú zmluvné strany navzájom bezodkladne informovať diplomatickou cestou. Tieto opatrenia nadobúdajú platnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať bez osobitných formalít na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov.

Článok 10

1. Zmluvné strany si diplomatickou cestou, najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, navzájom vymenia vzory cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode.

2. O zmene platných cestovných dokladov uvedených v prílohe k tejto dohode alebo o zavedení nových cestovných dokladov sa budú zmluvné strany informovať diplomatickou cestou a poskytnú si vzory zmenených alebo nových cestovných dokladov a nevyhnutné údaje o ich používaní najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením.

Článok 11

1. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

2. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiaty (30) deň odo dňa doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

3. Každá zmluvná strana môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 29. septembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Seychelskej republiky:

E. P. J. Bonnelamem v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Seychelskej republiky
o zrušení vízovej povinnosti

Platné cestovné doklady podľa tejto dohody sú:

1. Pre štátnych občanov Slovenskej republiky

a) diplomatický pas,

b) služobný pas,

c) cestovný pas,

d) cestovný preukaz.

2. Pre štátnych občanov Seychelskej republiky

a) diplomatický pas,

b) úradný/služobný pas,

c) cestovný pas,

d) núdzový cestovný dokument.