Oznámenie č. 185/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

185

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 27 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos z 26. marca 2001 č. 467/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat.

Výnos ustanovuje podrobnosti o ochrane zdravia zvierat, prevencii, profylaxii a zdolávacích opatreniach pri nákazách hospodárskych zvierat, zoznam nákaz a hromadných ochorení zvierat, ktorých diagnostika, prevencia a zdolávanie sa vykonávajú vo verejnom záujme.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.