Oznámenie č. 184/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia

Čiastka 78/2001
Platnosť od 26.05.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

184

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 45 ods. 7 a 8, § 47 ods. 3 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.

výnos z 26. marca 2001 č. 640/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia.

Výnos ustanovuje podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia, o veterinárnej kontrole pri dovoze, tranzite a vývoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív a o veterinárnych požiadavkách na dovoz, tranzit a vývoz zvierat a živočíšnych produktov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 9/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.