Rozhodnutie č. 181/2001 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Čiastka 77/2001
Platnosť od 26.05.2001
Účinnosť od 01.07.2001

181

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 27. apríla 2001

o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. a podľa článku 2 rozhodnutia č. 223/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete:

Zvýšenie ceny za službu „automaticky uskutočnené miestne volania“ nesmie v období od 1. júla 2001 do 31. decembra 2001 presiahnuť tridsaťpäť percent (35 %). V ďalšom období platí cenová regulácia podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 223/2000 Z. z. z 21. júla 2000 o regulácii cien telekomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. júla 2001.

Milan Luknár v. r.