177

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti.

Národná rada Slovenskej republiky s ňou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1056 z 3. októbra 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. januára 2001.

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, t. j. 1. apríla 2001, na základe článku 12 ods. 2.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti, podpísanej v Prahe 29. októbra 1992 (oznámenie č. 139/1993 Z. z.).

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“),

vedené prianím upraviť vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi pri poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti,

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

(1) Na účely tejto zmluvy sa pojmom

a) „poistenec“ rozumie osoba, ktorá je povinne zdravotne poistená podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán,

b) „príslušná zdravotná poisťovňa“ v Slovenskej republike a v Českej republike rozumie tá zdravotná poisťovňa, ktorú si poistenec zvolil na vykonávanie zdravotného poistenia,

c) „povinné zdravotné poistenie“ rozumie v Slovenskej republike povinné zdravotné poistenie, v Českej republike verejné zdravotné poistenie,

d) „poskytovateľ“ rozumie zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje príslušný druh zdravotnej starostlivosti, prípadne subjekt poskytujúci zdravotnícke pomôcky vrátane servisných zásahov na zdravotníckych pomôckach,

e) „liek“ rozumie v Slovenskej republike liek, v Českej republike liečivý prípravok,

f) „zdravotnícka pomôcka“ rozumie v Slovenskej republike zdravotnícka pomôcka, v Českej republike zdravotnícky prostriedok,

g) „nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť“ rozumie poskytnutie neodkladného ošetrenia pri stavoch ohrozujúcich život, náhlych ochoreniach alebo úrazoch a pri predčasnom pôrode do ukončenia 36. týždňa tehotenstva dovtedy, kým je pacient schopný prevozu na územie druhej zmluvnej strany,

h) „špecializovaná zdravotná starostlivosť“ a „kúpeľná starostlivosť“ rozumie zdravotná starostlivosť, ktorá sa aktuálne neposkytuje v zdravotníckych zariadeniach jednej zmluvnej strany (napr. liečba gama nožom, kardiochirurgické a neurochirurgické výkony, onkologická starostlivosť, transplantácia kostnej drene, liečba rádiojódom),

i) „iná zdravotná starostlivosť“ rozumie zdravotná starostlivosť poskytnutá v rozsahu povinného zdravotného poistenia na vlastnú žiadosť poistenca, ktorá nie je zahrnutá v článkoch 3 a 4,

j) „doprava“ rozumie prevoz poistenca jednej zmluvnej strany v rámci zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na území druhej zmluvnej strany,

k) „preprava“ rozumie prevoz poistenca z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany ako súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(2) Iné pojmy v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa príslušných právnych predpisov v Slovenskej republike a v Českej republike.

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH A ÚHRADA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Článok 2

Poistencom jednej zmluvnej strany sa poskytne zdravotná starostlivosť vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok, očkovania, prepravy, dopravy a záchrannej zdravotnej služby na území druhej zmluvnej strany za podmienok uvedených v článkoch 3 až 8.

Článok 3

(1) Nevyhnutná a neodkladná zdravotná starostlivosť sa poskytne poistencom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany vrátane dopravy, záchrannej zdravotnej služby, liekov a zdravotníckych pomôcok predpísaných a vydaných v súvislosti s poskytnutím nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako poistencom poskytujúcej zmluvnej strany. Túto zdravotnú starostlivosť hradí poskytovateľovi príslušná zdravotná poisťovňa, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Úhrada nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú podľa odseku 1 sa uskutoční za ceny alebo úhrady podľa právnych predpisov a rozhodnutí platných v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti na území tej zmluvnej strany, kde bola zdravotná starostlivosť poskytnutá; podrobnosti dohodnú ministerstvá zdravotníctva oboch zmluvných strán.

(3) Ak je poskytovateľom lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok, potom náklady vynaložené na lieky a zdravotnícke pomôcky vydávané na lekársky predpis v rámci nevyhnutnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany hradí poistenec v plnej výške. Príslušná zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi vynaložené náklady na základe predložených dokladov za podmienok stanovených na úhradu liekov a zdravotníckych pomôcok na území tej zmluvnej strany, kde boli lieky a zdravotnícke pomôcky predpísané a vydané.

Článok 4

(1) Špecializovaná zdravotná starostlivosť vrátane dopravy a prepravy a kúpeľná starostlivosť sa poskytne poistencom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, ak príslušná zdravotná poisťovňa s poskytnutím takejto zdravotnej starostlivosti vopred vyslovila písomný súhlas. Túto zdravotnú starostlivosť hradí poskytovateľovi príslušná zdravotná poisťovňa.

(2) Úhrada nákladov za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa uskutoční podľa článku 3 ods. 2.

Článok 5

(1) Iná zdravotná starostlivosť sa poskytne poistencom jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, ak príslušná zdravotná poisťovňa s poskytnutím takejto zdravotnej starostlivosti vopred vyslovila písomný súhlas. Túto zdravotnú starostlivosť hradí poskytovateľovi príslušná zdravotná poisťovňa.

(2) Úhrada nákladov za takto poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa uskutoční podľa článku 3 ods. 2.

Článok 6

(1) Očkovanie poistencov jednej zmluvnej strany pri ich prechodnom pobyte na území druhej zmluvnej strany sa bude vykonávať len v prípadoch očkovania proti besnote, proti tetanu pri poraneniach, proti tuberkulóze u novorodencov a proti vírusovej hepatitíde typu B u novorodencov, ktorých matky sú HbsAG pozitívne, v súlade s očkovacími schémami platnými na území každej z oboch zmluvných strán.

(2) Náklady vzniknuté v súvislosti s očkovaním podľa odseku 1 budú hradené podľa príslušných právnych predpisov platných na území poskytujúcej zmluvnej strany.

Článok 7

Prepravu poistencov jednej zmluvnej strany pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ nejde o záchrannú zdravotnú službu podľa článku 8, hradí príslušná zdravotná poisťovňa, ak to podľa vyjadrenia ošetrujúceho lekára nevyhnutne vyžaduje zdravotný stav poistenca a ak príslušná zdravotná poisťovňa vopred dohodne s poskytovateľom podmienky prepravy.

Článok 8

(1) Podmienky spolupráce pri vykonávaní pozemnej záchrannej zdravotnej služby upravuje Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha 29. októbra 1992).

(2) Podmienky spolupráce pri vykonávaní leteckej záchrannej zdravotnej služby upraví osobitná medzinárodná zmluva.

(3) Do nadobudnutia platnosti zmluvy podľa odseku 2 sa vyúčtovanie za poskytnutú zdravotnú starostlivosť leteckou záchrannou zdravotnou službou bude vykonávať podľa platnej Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky o spôsobe účtovania pri vykonávaní leteckej záchrannej služby (Jeruzalem 18. septembra 1995).

Článok 9

Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená pred úhradou vyúčtovanej zdravotnej starostlivosti overiť, či vyúčtovaná suma zodpovedá rozsahu a druhu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 10

Obe zmluvné strany si budú vzájomne poskytovať prostredníctvom ministerstiev zdravotníctva

a) odborné informácie z oblasti ochrany verejného zdravia a ochrany pred prenosnými chorobami,

b) právne predpisy a rozhodnutia, ktoré súvisia s vykonávaním tejto zmluvy.

Článok 11

Prípadné nejasnosti a spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto zmluvy budú riešiť ministerstvá zdravotníctva oboch zmluvných strán vzájomnými rokovaniami alebo diplomatickou cestou.

Článok 12

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave.

(2) Táto zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.

(3) Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti (Praha 29. októbra 1992).

Článok 13

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť zmluvy sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní zmluvy druhej zmluvnej strane.

Dané v Prahe 23. mája 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za Českú republiku:

Miloš Zeman v. r.