Vyhláška č. 176/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra

Čiastka 76/2001
Platnosť od 18.05.2001 do31.12.2008
Účinnosť od 18.05.2001 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

176

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 26. apríla 2001

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra (ďalej len „päťstokorunák“).

(2) Päťstokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi; jeho hmotnosť je 33,63 g, priemer 40 mm a hrúbka 3,2 mm. Pri razbe päťstokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťstokorunáka je uprostred mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je v pravidelnej horizontálnej a vertikálnej kompozícii štyrikrát vyobrazený fúzač alpský. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zdola nahor pri okraji mince. Letopočet razby „2001“ je v rozdelenom riadku pod horizontálnym vyobrazením fúzača alpského. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ sú na pravej strane a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami na ľavej strane spodnej časti mincového poľa.

(2) Na rube päťstokorunáka je vyobrazený kvet črievičníka papučkového. V hornej polovici mincového poľa je vyobrazená časť koruny stromu s pohľadom na Veľký Rozsutec. Názov národného parku je v opise zľava doprava, a to tak, že slová „NÁRODNÝ PARK“ sú pri hornom okraji mince a slová „MALÁ FATRA“ sú pri spodnom okraji mince. V pravej dolnej štvrtine mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.

(3) Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“, pred ktorým je vyobrazená značka v tvare štylizovaného pohoria.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.


Obrázok 01