Oznámenie č. 172/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci

Čiastka 73/2001
Platnosť od 12.05.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. januára 2001.

172

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o cezhraničnej spolupráci.

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 29. januára 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny
o cezhraničnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a Kabinet ministrov Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

presvedčené, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu dobrých susedských vzťahov, vzájomného porozumenia a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou,

berúc do úvahy výhody cezhraničnej spolupráce v zmysle Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi z 21. mája 1980,

berúc do úvahy získané skúsenosti, ktoré dokazujú, že spolupráca medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi v Európe im umožňuje efektívne plniť svoje úlohy a napomáhať zveľaďovanie a rozvoj pohraničných regiónov,

pripravené široko rozvíjať túto spoluprácu a tak napomáhať ekonomický a sociálny rozvoj pohraničných regiónov a upevnenie solidarity národov Európy,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany rozumejú pod pojmom

a) „cezhraničná spolupráca“ všetky administratívne, technické, ekonomické, sociálne a kultúrne aktivity smerujúce k upevneniu a rozvíjaniu vzťahov medzi zmluvnými stranami, ako aj obcami, mestami a regiónmi a ich orgánmi na oboch stranách spoločnej štátnej hranice, ako aj uzavieranie primeraných dohôd na riešenie spoločných problémov,

b) „miestne orgány“ – všetky územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú miestne funkcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Ukrajiny,

c) „regionálne orgány“ – všetky vyššie územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú regionálne funkcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a Ukrajiny.

(2) Zmluvné strany si budú odovzdávať informácie identifikujúce pojmy „miestne orgány“ a „regionálne orgány“ v súlade so zmenami organizácie miestnej a regionálnej správy.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje napomáhať cezhraničnú spoluprácu a podporovať ju medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi, ktoré podliehajú jurisdikcii jej štátu, a medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi, ktoré podliehajú jurisdikcii štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Táto dohoda neobmedzuje existujúce formy cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi, ako aj medzi zmluvnými stranami, najmä tie, ktoré sú založené na medzinárodných zmluvách.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať všetky iniciatívy miestnych orgánov a regionálnych orgánov, ktoré vychádzajú z dokumentov Rady Európy týkajúcich sa rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi.

Článok 4

Zmluvné strany budú

a) riešiť všetky právne, administratívne alebo technické problémy, ktoré by mohli sťažovať rozvoj a nerušený priebeh cezhraničnej spolupráce, a vzájomne konzultovať o týchto problémoch,

b) podporovať opatrenia miestnych orgánov a regionálnych orgánov zamerané na začatie a rozvoj cezhraničnej spolupráce,

c) na základe vzájomných konzultácií zabezpečovať pre miestne orgány a regionálne orgány v rámci svojich možností finančné zdroje na začatie a rozvoj spolupráce.

Článok 5

Zmluvné strany poskytnú miestnym orgánom a regionálnym orgánom, ktoré sa budú zúčastňovať na cezhraničnej spolupráci v súlade s touto dohodou, rovnaké úľavy a ochranu ako v prípade ich spolupráce na vnútroštátnej úrovni.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana uloží svojmu určenému orgánu, určenej komisii alebo organizácii analyzovať súčasný platný právny poriadok a pravidlá s cieľom vypracovať návrh na uplatnenie zmien príslušných častí, ktoré by mohli prekážať rozvoju cezhraničnej spolupráce.

(2) Tieto orgány budú venovať osobitnú pozornosť zdokonaľovaniu daňových a colných predpisov, pravidiel devízových a kapitálových prevodov a taktiež krokov, ktoré upravujú činnosť nadriadených orgánov, hlavne tých orgánov, ktoré uskutočňujú dozor a kontrolu.

(3) Pred vykonávaním ustanovení ods. 2 tohto článku budú zmluvné strany v prípade nutnosti uskutočňovať vzájomné konzultácie a vymieňať si informácie.

Článok 7

Na účel podpory a koordinácie cezhraničnej spolupráce v prípade potreby vytvoria zmluvné strany komisiu, ktorej zloženie, miesto zasadnutia, finančné otázky budú ustanovené v jej štatúte. Na riešenie konkrétnych otázok môže komisia vytvárať pracovné skupiny.

Článok 8

Náklady svojej delegácie v komisii si hradí každá zmluvná strana. Náklady spojené s činnosťou pracovných skupín hradia tie orgány, ktoré tieto delegácie vymenujú.

Článok 9

(1) Zmluvné strany budú podporovať a zabezpečia koordináciu cezhraničnej spolupráce najmä v týchto oblastiach:

a) regionálny rozvoj a územné plánovanie,

b) doprava a spoje (osobná doprava, cesty a diaľnice, spoločné letiská, vodné cesty atď.),

c) cezhraničná obchodná výmena,

d) energetika,

e) ochrana prírody (chránené územia, rekreačné strediská, prírodné parky atď.),

f) ochrana a racionálne využitie vodných zdrojov (eliminácia znečistenia, budovanie čistiarní odpadových vôd),

g) ochrana životného prostredia (znečistenie ovzdušia, zníženie hlučnosti atď.),

h) vzdelávanie, odborná príprava a výskum,

i) zdravotníctvo (využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľmi susedného územia),

j) kultúra, voľný čas, šport (divadlá, orchestre, športové strediská, výletné obydlia, mládežnícke strediská atď.),

k) vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof (požiare, povodne, epidémie, letecké katastrofy, zemetrasenia atď.),

l) cestovný ruch (spoločné projekty na podporu cestovného ruchu),

m) problémy pracujúcich v pohraničí (dopravné možnosti, bývanie, sociálne poistenie, zdaňovanie, zamestnanosť atď.),

n) hospodárske projekty (spoločné podniky),

o) ďalšie projekty spolupráce (spracovanie odpadov, komunálne hospodárstvo atď.),

p) rozvoj pôdohospodárstva,

r) sociálna starostlivosť.

(2) Zmluvné strany môžu vykonať doplnky k oblastiam spolupráce uvedeným v ods. 1 po vzájomnej dohode výmenou nót.

Článok 10

Cezhraničná spolupráca sa uskutočňuje na základe dohôd o cezhraničnej spolupráci, ktoré uzavierajú miestne orgány a regionálne orgány v rámci svojich právomocí, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu.

Článok 11

Zmluvné strany sa vynasnažia v prípade potreby sporné záležitosti týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody riešiť rokovaním alebo inými prostriedkami.

Článok 12

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas a podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení druhej zmluvnej strane.

(2) Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) V prípade výpovede sa dohoda bude vzťahovať na neukončené záväzky uzatvorené na jej základe až do ich splnenia.

Dané v Bratislave 5. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ladislav Pittner v. r.

Za Kabinet ministrov

Ukrajiny:

Ihor Šumylov v. r.