Oznámenie č. 166/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 70/2001
Platnosť od 05.05.2001

166

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. marca 2001 do 26. apríla 2001 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 16. marca 2001 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre sekciu biologických služieb uzavretá 16. marca 2001 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre sekciu technických služieb uzavretá 16. marca 2001 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 29. marca 2001 medzi Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Dodatok č. 5 z 20. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

6. Dodatok č. 1 z 27. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 2. marca 2001 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 o dôchodkovom dodatkovom poistení uzavretá 22. marca 2001 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

9. Dodatok č. 2 z 21. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 24. februára 2000 uzavretej medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

10. Dodatok č. 9 z 1. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1. júla 1994 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

11. Dodatok č. 2 z 1. marca 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 6 z 12. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na roky 1996 – 2000 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.