Oznámenie č. 164/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci

Čiastka 70/2001
Platnosť od 05.05.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 19. januára 2001.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. novembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o cezhraničnej spolupráci.

V súlade s článkom 10 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 19. januára 2001.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o cezhraničnej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

presvedčené, že rozvoj cezhraničnej spolupráce bude prispievať k upevneniu dobrých susedských vzťahov, k vzájomnému porozumeniu a k spolupráci medzi Slovenskou republikou a Českou republikou,

uvedomujúc si potrebu posilniť spoluprácu krajín strednej Európy,

vyjadrujúc snahu vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj spolupráce predovšetkým medzi susediacimi pohraničnými regiónmi, mestami a obcami,

majúc na zreteli potrebu zachovať spoločné kultúrne i prírodné dedičstvo pohraničných oblastí,

berúc do úvahy Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi z 21. mája 1980,

s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účel tejto dohody majú uvedené pojmy tento význam:

a) „cezhraničná spolupráca“ – všetky administratívne, technické, ekonomické, sociálne a kultúrne aktivity smerujúce k upevneniu a rozvíjaniu susedských vzťahov medzi zmluvnými stranami, medzi obcami, mestami a regiónmi a ich orgánmi na oboch stranách spoločnej štátnej hranice, ako aj k uzatváraniu dohôd na riešenie spoločných problémov,

b) „miestne orgány“ – všetky územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú miestne funkcie v medziach zákonov štátov zmluvných strán,

c) „regionálne orgány“ – všetky vyššie územné celky alebo orgány, ktoré vykonávajú regionálne funkcie v medziach zákonov štátov zmluvných strán.

Článok 2

(1) Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o prípadných zmenách organizácie miestnej a regionálnej správy.

(2) Zmluvné strany budú informovať miestne orgány a regionálne orgány svojho štátu o možnostiach cezhraničnej spolupráce a budú ich podnecovať na využívanie týchto možností.

(3) Táto dohoda neobmedzuje existujúce formy cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi, ako aj medzi zmluvnými stranami, najmä tie, ktoré sú založené na medzinárodných zmluvách.

(4) Táto dohoda nemení rozsah a obsah kompetencií miestnych orgánov a regionálnych orgánov, ktoré sú vymedzené zákonmi štátov zmluvných strán.

Článok 3

Zmluvné strany budú

a) riešiť všetky právne, administratívne alebo technické problémy, ktoré by mohli sťažovať rozvoj a nerušený priebeh cezhraničnej spolupráce, a vzájomne ich konzultovať,

b) podporovať opatrenia miestnych orgánov a regionálnych orgánov zamerané na začatie a rozvoj cezhraničnej spolupráce,

c) na základe vzájomných konzultácií zabezpečovať v rámci svojich možností pre miestne orgány a regionálne orgány finančné zdroje na podporu vzniku spolupráce a jej rozvoj.

Článok 4

Zmluvné strany posúdia vhodnosť udeliť rovnaké možnosti miestnym orgánom alebo regionálnym orgánom zaoberajúcim sa cezhraničnou spoluprácou v súlade s ustanoveniami tejto dohody ako v prípade spolupráce na vnútroštátnej úrovni.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať a zabezpečovať koordináciu cezhraničnej spolupráce, najmä v týchto oblastiach:

a) regionálny rozvoj a územné plánovanie,

b) doprava a komunikácie, verejná doprava, najmä výstavba a udržiavanie ciest a diaľnic, letísk, vodných ciest,

c) ochrana životného prostredia, najmä ochrana prírody,

d) poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo,

e) zdravotníctvo, najmä využívanie zdravotníckych zariadení obyvateľmi susedného územia, ochrana zdravia,

f) vzdelávanie,

g) kultúra, voľný čas, šport (divadlá, športové strediská, výletné zariadenia, mládežnícke strediská a i.),

h) vzájomná pomoc v prípade živelných pohrôm a iných katastrof,

i) turistika, najmä spoločné projekty na podporu turistiky,

j) problémy pracujúcich v pohraničí, ktoré sa týkajú dopravy, bývania, sociálnych istôt, daní, zamestnanosti a pracovných možností,

k) hospodárske a iné projekty, najmä rozmiestňovanie priemyselných zariadení (objektov), likvidácia odpadov,

l) prevencia kriminality,

m) sociálna starostlivosť.

Článok 6

(1) Miestne orgány a regionálne orgány štátu jednej zmluvnej strany môžu byť v rozsahu svojej pôsobnosti v priamom styku s miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, najmä na zabezpečovanie úloh cezhraničnej spolupráce.

(2) Miestne orgány a regionálne orgány môžu uzatvárať v rámci svojej právomoci a pôsobnosti zmluvy o cezhraničnej spolupráci v oblastiach uvedených v článku 5 tejto dohody.

Článok 7

(1) Miestne orgány a regionálne orgány štátov oboch zmluvných strán môžu plánovať a organizovať v rámci svojej pôsobnosti cezhraničnú spoluprácu v oblastiach uvedených v článku 5 tejto dohody. Na tento účel môžu vytvárať spoločné koordinačné orgány vo veciach cezhraničnej spolupráce.

(2) Ak sa cezhraničná spolupráca týka záležitostí územnej štátnej správy alebo ak ide o prenesenú pôsobnosť, jej plánovanie a organizovanie podlieha súhlasu príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

Článok 8

(1) Na účel podpory a koordinácie cezhraničnej spolupráce medzi miestnymi orgánmi a regionálnymi orgánmi zmluvné strany vytvoria Slovensko-českú medzivládnu komisiu pre cezhraničnú spoluprácu (ďalej len „Komisia“), ktorej zasadania sa budú uskutočňovať podľa potreby po vzájomnej dohode.

(2) V Komisii majú zmluvné strany paritné zastúpenie. Komisia pracuje podľa štatútu, ktorý sama vypracuje a schváli.

(3) Úlohou Komisie bude vymedziť všeobecne smer a formy cezhraničnej spolupráce, koordinovať jej program, vypracovať odporúčania súvisiace s rozhodnutiami pripravovanými spoločnými koordinačnými orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni a skúmať sporné otázky, ktoré túto spoluprácu sťažujú.

Článok 9

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vymedziť časti územia svojho štátu, ciele a formy spolupráce, na ktoré sa táto dohoda nebude vzťahovať. Takéto vymedzenie nemôže byť na ujmu práv získaných v rámci doterajšej spolupráce.

(2) Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou formou po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

(3) Sporné záležitosti týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody budú zmluvné strany riešiť vzájomným rokovaním príslušných orgánov štátov zmluvných strán.

Článok 10

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu a podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení druhej zmluvnej strane.

(2) Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť dohody sa skončí uplynutím šiestich (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) V prípade výpovede sa dohoda bude vzťahovať na neskončené záväzky až do ich splnenia.

Dané v Bratislave 2. novembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Miloš Zeman v. r.