Zákon č. 161/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Čiastka 69/2001
Platnosť od 01.05.2001
Účinnosť od 01.05.2001

OBSAH

161

ZÁKON

z 5. apríla 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pre stredné a veľké zdroje znečisťovania, ktoré užívajú hnedé uhlie majúce pôvod na území Slovenskej republiky v množstve nad 30 % ročnej spotreby, platí osobitná poplatková povinnosť.“

2. Príloha č. 2 k zákonu č. 401/1998 Z. z. sa dopĺňa tabuľkou č. 3, ktorá znie:

„Tabuľka č. 3:

Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí užívajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby majúce pôvod na území Slovenskej republiky

    Trieda A a B EQ prekročená EL dodržaný Trieda A10) EL prekročený Údaje nezistené (§ 5 ods. 2) Trieda B15)
Rok Kk KQ KELD KELP KELN KELB
2001 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2002 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2003 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2004 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2005 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2006 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 1,3
2007 a neskôr 0,60 3,0 1,0 4,0 1,5 -

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Rudolf Schuster*)

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Poznámka vydavateľa: Zákon bol prijatý v zmysle čl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a prezidentom Slovenskej republiky nebol podpísaný.