Oznámenie č. 157/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 66/2001
Platnosť od 28.04.2001
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť od 1. mája 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 393/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 527/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2002. Zmeny výnosu boli vyhlásené o...

157

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. apríla 2001 č. 4700/2001-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná na rok 2002.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť od 1. mája 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.