Zákon č. 148/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Čiastka 62/2001
Platnosť od 27.04.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.05.2001 do31.12.2003
Zrušený 607/2003 Z. z.

OBSAH

148

ZÁKON

z 5. apríla 2001,

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. a zákona č. 76/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 7 písm. b), ak je žiadateľom obec, ktorá žiada poskytnutie podpory na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), a byty sú určené na nájom pre obyvateľov obce za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.17ca)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17ca znie:

17ca) § 6 ods. 1 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 11.

2. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) ak je žiadateľom podľa § 7 písm. b) obec, ktorá požiadala o podporu podľa § 10 ods. 2, tak aj minimálny čas, v ktorom bude obec stavbu vlastniť a dávať byty do nájmu obyvateľom obce.“.

3. Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15c

Prechodné ustanovenie

Žiadosti o poskytnutie podpory, ktoré boli podané a neboli overené podľa § 11 ods. 1 do 1. mája 2001, sa posudzujú podľa tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.