Oznámenie č. 143/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí

Čiastka 60/2001
Platnosť od 24.04.2001
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. marca 2001. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť takisto 1. marca 2001 na základe článku 5 ods 1.

143

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. januára 1998 bol v Paríži prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí. Slovenská republika podpísala dodatkový protokol 31. marca 1998.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dodatkovým protokolom súhlas svojím uznesením č. 1189 z 25. augusta 1998 a v mene vlády Slovenskej republiky poverenej výkonom právomoci prezidenta Slovenskej republiky ho ratifikoval predseda vlády Slovenskej republiky 9. októbra 1998.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. marca 2001. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť takisto 1. marca 2001 na základe článku 5 ods 1.

DODATKOVÝ PROTOKOL

k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny o zákaze klonovania ľudských bytostí

Členské štáty Rady Európy, ostatné štáty i štáty Európskeho spoločenstva, ktoré sú signatármi tohto Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciu biológie a medicíny,

pripomínajúc si vedecký pokrok v oblasti klonovania cicavcov, uskutočňovaný najmä cestou rozdeľovania embryí a prenosu bunkových jadier,

uvedomujúc si pokrok, ktorý môžu niektoré klonovacie techniky samy osebe priniesť vedeckému poznaniu a jeho aplikácii v oblasti medicíny,

berúc do úvahy, že klonovanie ľudských bytostí sa môže stať technicky uskutočniteľné,

berúc na vedomie, že k rozdeľovaniu embryí môže dochádzať i prirodzeným spôsobom a niekedy býva jeho dôsledkom narodenie geneticky totožných dvojčiat,

majúc na zreteli, že umelé vytváranie ľudských bytostí prostredníctvom zámerného vytvárania geneticky totožných ľudských bytostí je proti ľudskej dôstojnosti, a preto predstavuje zneužitie biológie a medicíny,

zohľadňujúc aj vážne problémy medicínskej, psychologickej a sociálnej povahy, ktoré môžu v dôsledku zámerného vykonávania spomenutých biomedicínskych postupov vzniknúť pre všetkých zainteresovaných jednotlivcov,

berúc do úvahy účel Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, najmä princíp uvedený v článku 1, ktorého cieľom je ochrana dôstojnosti a identity všetkých bytostí,

dohodli sa takto:

Článok 1

Akékoľvek zásahy, ktorých cieľom je vytvorenie ľudskej bytosti, ktorá by bola geneticky totožná s inou ľudskou bytosťou, či už žijúcou, alebo mŕtvou, sú zakázané.

Na účely tohto článku sa pod pojmom „geneticky totožná“ ľudská bytosť s inou ľudskou bytosťou rozumie taká ľudská bytosť, ktorá má taký istý súbor jadrových génov ako iná ľudská bytosť.

Článok 2

Od ustanovení tohto protokolu sa nemožno odchýliť podľa článku 26 paragrafu 1 dohovoru.

Článok 3

Všetky zmluvné strany považujú ustanovenia článkov 1 a 2 tohto protokolu za dodatkové články dohovoru a všetky ustanovenia dohovoru platia primerane.

Článok 4

Tento protokol je otvorený na podpis všetkým signatárom dohovoru. Podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Signatársky štát môže tento protokol ratifikovať, prijať alebo schváliť iba v prípade, ak už predtým alebo súčasne s ním ratifikoval, prijal alebo schválil dohovor. Ratifikačná listina, listina o prijatí alebo schválení sa ukladá u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 5

1. Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď päť štátov, z ktorých aspoň štyri sú členmi Rady Európy, vyjadrilo súhlas byť viazaný protokolom v súlade s ustanoveniami článku 4.

2. Pre ktorýkoľvek signatársky štát, ktorý následne vyjadrí súhlas byť viazaný protokolom, nadobudne tento protokol platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 6

1. Po nadobudnutí platnosti protokolu môže každý štát, ktorý pristúpi k dohovoru, pristúpiť aj k protokolu.

2. Pristúpenie k tomuto protokolu sa uskutočňuje uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobúda účinnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia.

Článok 7

1. Každá zmluvná stana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol oznámením generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

2. Vypovedanie nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia oznámenia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 8

Generálny tajomník Rady Európy bude informovať členské krajiny Rady Európy, Európskeho spoločenstva, všetky signatárske štáty, všetky zmluvné štáty, ako aj všetky ostatné krajiny, ktoré boli vyzvané na pristúpenie k dohovoru, o každom

a) podpise,

b) uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení, alebo o prístupe,

c) dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 5 a 6,

d) inom úkone, notifikácii alebo oznámení týkajúcom sa protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Paríži 12. januára 1998 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia, z ktorých jedno vyhotovenie zostáva uložené v archívoch Rady Európy, majú rovnakú platnosť. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie každému členskému štátu Rady Európy, každému nečlenskému štátu, ktorý sa zúčastnil na príprave tohto protokolu, každému štátu vyzvanému na pristúpenie k dohovoru, ako aj Európskemu spoločenstvu.

Anglické znenie textu