Oznámenie č. 140/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

Čiastka 58/2001
Platnosť od 19.04.2001
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 25. marca 2001 na základe článku 17.

140

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 635/2000 zo 16. augusta 2000 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach podpísanej v Prahe 6. decembra 1985 (vyhláška č. 53/1986 Zb.).

Platnosť dohody sa skončila 25. marca 2001 na základe článku 17.