Oznámenie č. 132/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Čiastka 54/2001
Platnosť od 11.04.2001 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 1/2000 v súlade s článkom 2 ods. 2 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 1. marca 2001.

132

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. decembra 2000 bolo v Rige podpísané Rozhodnutie č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou (oznámenie č. 337/2000 Z. z.).

Rozhodnutie č. 1/2000 v súlade s článkom 2 ods. 2 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 1. marca 2001.

ROZHODNUTIE č. 1/2000

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou o zmene Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou

Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Lotyšskou republikou na druhej strane podpísanú v Rige 19. apríla 1996 a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

majúc na mysli ustanovenia článku 38 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Lotyšskou republikou,

vzhľadom na to, že je potrebné vykonať niektoré technické zmeny z dôvodu úpravy textu,

vzhľadom na to, že zoznam nedostatočných opracovaní a spracovaní musí zabezpečiť správnu interpretáciu a zohľadniť potreby prijatia niektorých operácií, ktoré v predchádzajúcom zozname neboli zahrnuté,

vzhľadom na články, ktoré sa týkajú prechodného používania paušálnych sadzieb v prípadoch, keď vrátenie cla je zakázané alebo keď sa poskytujú oslobodenia od ciel, ktoré musia byť predĺžené do 31. decembra 2001,

vzhľadom na to, že vznikla potreba zabezpečiť systém účtovného delenia pôvodných a nepôvodných materiálov, podliehajúci autorizácii colnými orgánmi,

vzhľadom na to, že články týkajúce sa súm vyjadrovaných v euro, sa musia revidovať na vyjasnenie procedúry a poskytovanie väčšej stability pre výšku súm v národných menách,

vzhľadom na dôvod zohľadniť nedostatky v produkcii určitých surovín v rámci Slovenska a Lotyšska, je nevyhnutné vykonať niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,

Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán

rozhodol takto:

Článok 1

Protokol 3 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

1. V článku 1 písmeno i) znie:

i) „pridanou hodnotou“ sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách, uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za materiály v Slovenskej republike alebo v Lotyšskej republike,“.

2. Článok 7 znie:

„Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, sa tieto operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie, odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovanie do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie na karty alebo dosky a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo odtlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) zabitie zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku na Slovensku alebo v Lotyšsku sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1.“.

3. V článku 15 ods. 6 posledná veta znie: „Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.“.

4. Za článok 20 sa vkladá článok 20a, ktorý znie:

„Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak pre oddelené skladovanie zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti toho, koho sa to týka, povoliť používať metódu takzvaného „účtovného delenia“ na spravovanie takýchto zásob.

2. Takáto metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré sa môžu považovať za „pôvodné“, bude rovnaké, ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takéhoto povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne, ak je to možné, vystaviť takýto dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ak boli množstvá spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie akokoľvek nesprávne použije alebo neplní akékoľvek iné podmienky uvedené v tomto protokole.“.

5. V článku 22 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „vývozcu“ vkladájú slová: „(ďalej len „schválený vývozca“),“.

6. Článok 30 znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v euro, sa sumy v národných menách krajín uvedených v článku 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, určia ročne každou z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) alebo článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny k euro podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Príslušné sumy sa oznámia každej zo strán.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v euro na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v euro, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v euro preskúma Spoločný výbor, ak o to požiada strana.

V prípade zmien po tomto preskúmaní Spoločný výbor posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.

7. Príloha II sa mení takto:

a) Pravidlo pre čísla HS 5309 až 5311 znie:
„5309 až 53 11 Tkaniny z iných rastlinných textilných vlákien; tkanina
z papierových priadzí:
- Obsahujúce gumové nite Výroba z jednoduchých priadzí1)
- Ostatné Výroba z1):
- kokosových vlákien,
- jutových vlákien,
- prírodných vlákien,
- strižových syntetických alebo umelých vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny,
alebo,
- papiera,
alebo
potlač s najmenej dvoma prípravnými alebo konečnými operáciami (ako je pranie, bielenie, mercerizácia, tepelné fixovanie, počesávanie, kalandrovanie, postupy na získanie odolnosti proti zrážaniu, stála úprava, dekatovanie, impregnácia, scelbvanie a klkovanie), kde hodnota nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.".
b)Pravidlo pre číslo HS 5602 znie:
„5602 Plsť, tiež impregnovaná, vrstvená, povlečená alebo laminovaná:
- Vpichovaná plsť Výroba z1):
- prírodných vlákien,
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506
alebo,
- polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
5602 - Ostatné Výroba z1): - prírodných vlákien, - striže z chemických vlákien vyrobených z kazeínu alebo - chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny
1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.".
c)Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:
„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny.
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402
alebo
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu. Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
- Z inej plsti Výroba z1):
- prírodných vlákien nemykaných,
nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie
alebo
- chemických materiálov, alebo textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1):
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vlákien,
alebo
- chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie. Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.".

Článok 2

1. Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. januára 2001 za predpokladu, že si strany vymenia diplomatické nóty potvrdzujúce jeho schválenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej strany.

2. Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku, nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po prijatí neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jej súhlas v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušnej strany.

Podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Rige 18. decembra 2000 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Peter Brňo v. r.

Za Lotyšskú republiku:

Kaspars Gerhards v. r.

anglické znenie