Oznámenie č. 131/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 29. júla 1999 č. 2120/99-III/11, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom

Čiastka 53/2001
Platnosť od 07.04.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

131

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky

výnos zo 6. apríla 2001 č. 1150/2001-III/11, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 29. júla 1999 č. 2120/99-III/11, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom (oznámenie č. 203/1999 Z. z.).

Výnos upravuje osobitný postup pri čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom so Sociálnou poisťovňou.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.