Nariadenie vlády č. 13/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.

Čiastka 7/2001
Platnosť od 25.01.2001 do31.05.2003
Účinnosť od 01.02.2001 do31.05.2003
Zrušený 176/2003 Z. z.

OBSAH

13

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „vo výrobe”.

2. V § 5 písm. f) sa na konci pripájajú slová „číslo a dátum jej zistenia o výrobku (vzorke typu),”.

3. V prílohe sa zrušujú položky p. č. l až 73, 81 až 83, 88 až 90, 96, 98 až 126, 161, 166, 185, 186, 251, 261, 262, 324, 404, 426 a 505 a súčasne sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou, ktorá znie:

Tabulka 01


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.


Mikuláš Dzurinda v. r.