Oznámenie č. 118/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2001
Platnosť od 31.03.2001
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2001.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 20. marca 2001 č. Z-2/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. marca 1996 č. Z-1/1996, ktorým sa určujú maximálne ceny výrobkov a výkonov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa menia maximálne ceny liekov.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.