Oznámenie č. 116/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúceho sa interteritoriálnej spolupráce

Čiastka 47/2001
Platnosť od 30.03.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 9 ods. 2 protokol č. 2 nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára 2001.

116

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 1998 bol v Štrasburgu podpísaný Protokol č. 2 k Európskemu dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúci sa interteritoriálnej spolupráce.

Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom č. 2 uznesením č. 902 z 15. júna 2000 s týmto vyhlásením: „Vláda Slovenskej republiky, odvolávajúc sa na ustanovenie článku 6 ods. 1 protokolu č. 2, ako aj na ustanovenie článku 8 ods. 1 Doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej len „doplnkový protokol“), vyhlasuje, že i vo vzťahu k protokolu č. 2 bude uplatňovať z článkov 4 a 5 len článok 4 doplnkového protokolu“. Protokol č. 2 bol schválený uznesením vlády č. 1029 z 25. novembra 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 15. októbra 2000.

V súlade s článkom 9 ods. 2 protokol č. 2 nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára 2001.

PROTOKOL č. 2

k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi týkajúci sa interteritoriálnej spolupráce

Preambula

Členské štáty Rady Európy, signatári tohto Protokolu č. 2 k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi,

berúc do úvahy uzavretie Doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi 9. novembra 1995 týkajúceho sa právnych účinkov aktov uskutočnených v rámci cezhraničnej spolupráce a právneho postavenia orgánov spolupráce, eventuálne vytvorených dohodami o cezhraničnej spolupráci,

berúc do úvahy, že v záujme účinného vykonávania svojich funkcií spolupracujú územné jednotky alebo orgány stále viac nielen so susediacimi orgánmi (kolektivitami) iných štátov (cezhraničná spolupráca), ale aj so zahraničnými nesusediacimi orgánmi (kolektivitami), s ktorými majú spoločné záujmy (interteritoriálna spolupráca), a konajú tak nielen v rámci orgánov cezhraničnej spolupráce a združení územných celkov alebo orgánov, ale aj na bilaterálnej úrovni,

majúc na zreteli Viedenskú deklaráciu hláv štátov a vlád členských štátov, ktorá uznala úlohu Rady Európy pri vytváraní tolerantnej a prosperujúcej Európy prostredníctvom cezhraničnej spolupráce územných celkov alebo orgánov,

prihliadajúc na to, že na poli interteritoriálnej spolupráce neexistuje nástroj porovnateľný s rámcovým dohovorom,

s prianím dať interteritoriálnej spolupráci medzinárodný právny rámec,

dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Na účely tohto protokolu je „interteritoriálna spolupráca“ spoločná činnosť zameriavajúca sa na vytváranie vzťahov medzi územnými celkami alebo orgánmi dvoch alebo viacerých zmluvných strán, iných ako sú vzťahy cezhraničnej spolupráce susediacich orgánov, vrátane uzatvárania dohôd o spolupráci s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov.

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana uznáva a rešpektuje právo územných celkov alebo orgánov podliehajúcich jej jurisdikcii a vymedzených v článkoch 1 a 2 Európskeho rámcového dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej „rámcový dohovor“) vstupovať do vzťahov a uzatvárať dohody o interteritoriálnej spolupráci v zhodných oblastiach kompetencie v súlade s postupmi ustanovenými v ich právnych predpisoch, v zhode s vnútroštátnym právom a tak, aby tieto dohody boli v súlade s medzinárodnými záväzkami zúčastnených strán.

(2) Dohoda o interteritoriálnej spolupráci sa týka len oprávnení tých územných celkov alebo orgánov, ktoré ju uzavreli.

Článok 3

Zmluvné strany tohto protokolu uplatňujú rámcový dohovor mutatis mutandis na interteritoriálnu spoluprácu.

Článok 4

Zmluvné strany tohto protokolu, ktoré sú aj zmluvnými stranami Doplnkového protokolu k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (ďalej „doplnkový protokol“), uplatňujú mutatis mutandis tento protokol na interteritoriálnu spoluprácu.

Článok 5

Na účely tohto protokolu mutatis mutandis znamená, že v rámcovom dohovore a doplnkovom protokole výraz „cezhraničná spolupráca“ označuje „interteritoriálnu spoluprácu“ a že sa uplatňujú články rámcového dohovoru a doplnkového protokolu, ak tento protokol neustanovuje inak.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana rámcového dohovoru a doplnkového protokolu vyhlási pri podpise tohto protokolu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení, či bude uplatňovať podľa článku 4 tohto protokolu ustanovenia obidvoch článkov 4 a 5 doplnkového protokolu alebo len jedného z týchto článkov.

(2) Takéto vyhlásenie možno kedykoľvek neskôr zmeniť vyhlásením určeným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Článok 7

Výhrady k ustanoveniam tohto protokolu sú neprípustné.

Článok 8

(1) Tento protokol je otvorený na podpis tým štátom, ktoré podpísali rámcový dohovor a ktoré môžu svoj súhlas byť viazané vyjadriť buď

a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo

b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, nasledovaným ratifikáciou, prijatím alebo schválením.

(2) Členský štát Rady Európy nemôže podpísať tento protokol bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia, ani uložiť ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení, ak už predtým neuložil alebo súčasne neukladá ratifikačnú listinu, listinu o prijatí alebo schválení rámcového dohovoru.

(3) Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 9

(1) Tento protokol nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa, keď štyri členské štáty Rady Európy vyjadrili svoju vôľu byť viazané týmto protokolom v súlade s článkom 8.

(2) Vo vzťahu ku každému členskému štátu, ktorý prejaví svoj súhlas byť viazaný protokolom neskôr, nadobudne protokol platnosť tri mesiace odo dňa podpisu alebo uloženia ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo schválení.

Článok 10

(1) Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu môže každý štát, ktorý pristúpil k rámcovému dohovoru, pristúpiť aj k tomuto protokolu.

(2) Pristúpenie sa vykoná uložením listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy a nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa jej uloženia.

Článok 11

(1) Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek vypovedať tento protokol prostredníctvom oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

(2) Odvolanie nadobudne platnosť šesť mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

Článok 12

Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a každému štátu, ktorý pristúpil k tomuto protokolu,

a) každé vyhlásenie predložené zmluvnými stranami v súlade s článkom 6,

b) každý podpis tohto protokolu,

c) uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe,

d) každý dátum nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s článkami 9 a 10,

e) každé iné opatrenie, oznámenie alebo informáciu, ktorá sa týka protokolu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Štrasburgu 5. mája 1998 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré sa uloží v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy zašle overené kópie všetkým členským štátom Rady Európy a každému štátu, ktorý bol vyzvaný, aby pristúpil k tomuto protokolu.

Anglické znenie textu