Oznámenie č. 114/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 46/2001
Platnosť od 30.03.2001 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2001. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

114

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z.

opatrenie z 20. marca 2001 č. R-2/2001, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2001 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.