Oznámenie č. 111/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky

Čiastka 44/2001
Platnosť od 28.03.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 28. októbra 2000.

111

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou diplomatických nót z 12. júla 1999 a z 31. augusta 2000 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 1081 z 8. decembra 1999.

Dohoda nadobudla platnosť 30 dní odo dňa doručenia odpovednej nóty, t. j. 28. októbra 2000.

Santiago 12. júla 1999

„Excelencia,

mám česť osloviť Vašu Excelenciu a v rámci upevňovania priateľských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi našimi krajinami navrhnúť Vám Dohodu medzi vládou Chilskej republiky a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „strany“) o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky s cieľom uľahčiť cesty občanov Chilskej republiky na územie Slovenskej republiky a cesty občanov Slovenskej republiky na územie Chilskej republiky na základe reciprocity. Dohoda by znela takto:

1. Občania Chilskej republiky a občania Slovenskej republiky, držitelia platných cestovných pasov, ako aj osoby uvedené v pase držiteľa môžu na turistické účely vstúpiť na územie štátu druhej strany a zdržiavať sa na ňom počas deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu bez víz; tento čas sa môže predĺžiť na základe platného pasu o ďalších deväťdesiat (90) dní.

2. Držitelia platných cestovných pasov, na ktorých sa vzťahuje predchádzajúci článok, počas pobytu na území štátu druhej strany sú povinní dodržiavať jej právne predpisy.

3. Príslušné čílske a slovenské úrady si vyhradzujú právo nepovoliť občanom štátu druhej strany, ktorí sú podľa príslušných právnych predpisov považovaní za nežiaducich, vstup na územie štátu svojej strany alebo pobyt na ňom.

4. Každá strana môže z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody. Zavedenie a zrušenie tohto opatrenia sa bezodkladne oznámi druhej strane písomne diplomatickou cestou.

5. Strany si diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody navzájom vymenia vzory cestovných pasov.

6. Strany sa budú takisto navzájom informovať o zavedení cestovných pasov alebo o ich modifikácii najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením do praxe.

7. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá strana môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí uplynutím deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní druhej strane.

8. Ak strany budú považovať za potrebné, budú môcť po predchádzajúcom rokovaní urobiť zmeny a doplnky k tejto dohode.

Ak je uvedené pre slovenskú stranu prijateľné, táto nóta a súhlasná odpoveď Vašej vlády budú tvoriť dohodu o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať (30) dní odo dňa doručenia odpovednej nóty.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil o svojej hlbokej úcte.“

Mám česť potvrdiť, že vláda Chilskej republiky s uvedeným bezvýhradne súhlasí a nóta Vašej Excelencie spolu s touto odpovednou nótou budú tvoriť v tejto veci dohodu medzi vládou Chilskej republiky a vládou Slovenskej republiky.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil o svojej hlbokej úcte.

Jeho Excelencia
Eduard Kukan
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

Juan Gabriel Valdes Soublette v. r.

Bratislava 31. augusta 2000

Vaša Excelencia,

mám česť odvolať sa na nótu Vašej Excelencie z 12. júla 1999, ktorá znie takto:

„Excelencia,

mám česť osloviť Vašu Excelenciu a v rámci upevňovania priateľských vzťahov a vzájomného porozumenia medzi našimi krajinami navrhnúť Vám Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky (ďalej len „strany“) o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky s cieľom uľahčiť cesty občanov Slovenskej republiky na územie Chilskej republiky a cesty občanov Chilskej republiky na územie Slovenskej republiky na základe reciprocity. Dohoda by znela takto:

1. Občania Slovenskej republiky a občania Chilskej republiky, držitelia platných cestovných pasov, ako aj osoby uvedené v pase držiteľa môžu na turistické účely vstúpiť na územie štátu druhej strany a zdržiavať sa na ňom počas deväťdesiatich (90) dní odo dňa vstupu bez víz; tento čas sa môže predĺžiť na základe platného pasu o ďalších deväťdesiat (90) dní.

2. Držitelia platných cestovných pasov, na ktorých sa vzťahuje predchádzajúci článok, počas pobytu na území štátu druhej strany sú povinní dodržiavať jej právne predpisy.

3. Príslušné čílske a slovenské úrady si vyhradzujú právo nepovoliť občanom štátu druhej strany, ktorí sú podľa príslušných právnych predpisov považovaní za nežiaducich, vstup na územie štátu svojej strany alebo pobyt na ňom.

4. Každá strana môže z dôvodu ochrany verejného poriadku a zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne pozastaviť vykonávanie tejto dohody. Zavedenie a zrušenie tohto opatrenia sa bezodkladne oznámi druhej strane písomne diplomatickou cestou.

5. Strany si diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím platnosti tejto dohody navzájom vymenia vzory cestovných pasov.

6. Strany sa budú takisto navzájom informovať o zavedení cestovných pasov alebo o ich modifikácii najneskôr tridsať (30) dní pred ich zavedením do praxe.

7. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá strana môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí uplynutím deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia oznámenia o vypovedaní druhej strane.

8. Ak strany budú považovať za potrebné, budú môcť po predchádzajúcom rokovaní urobiť zmeny a doplnky k tejto dohode.

Ak je uvedené pre čílsku stranu prijateľné, táto nóta a súhlasná odpoveď Vašej vlády budú tvoriť dohodu o zrušení vízovej povinnosti na účel turistiky medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť tridsať (30) dní odo dňa doručenia odpovednej nóty.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil o svojej hlbokej úcte.“

Mám česť potvrdiť, že vláda Slovenskej republiky s uvedeným bezvýhradne súhlasí a nóta Vašej Excelencie spolu s touto odpovednou nótou budú tvoriť v tejto veci dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chilskej republiky.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu ubezpečil o svojej hlbokej úcte.

Jeho Excelencia
José Miguel Inulza
minister zahraničných vecí Chilskej republiky

Eduard Kukan v. r.

minister zahraničných vecí Slovenskej republiky