Oznámenie č. 109/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 44/2001
Platnosť od 28.03.2001
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 30. januára 2001, na základe článku 10 ods. 2.

109

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 2001 bola v Prahe podpísaná Správna dohoda medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov.

Správna dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 30. januára 2001, na základe článku 10 ods. 2.

Správna dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 29. októbra 1992 (oznámenie č. 317/1994 Z. z.).

Nadobudnutím platnosti tejto správnej dohody skončila sa platnosť Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 8. januára 1993 a Protokolu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 20. marca 1995.

SPRÁVNA DOHODA

medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na zreteli zabezpečenie podmienok na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov (ďalej len „zmluva“) a v súlade s článkom 9 tejto zmluvy,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Vzájomné zamestnávanie občanov sa riadi zmluvou a právnymi predpismi platnými v zmluvnom štáte, v ktorom má zamestnávateľ sídlo, ktorými sú najmä

v Slovenskej republike:

1. zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

3. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

4. zákon č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.,

5. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/1993 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania,

6. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov,

7. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov,

8. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dočasnom oprávnení na podnikanie fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992 (oznámenie č. 293/1993 Z. z.),

9. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

10. zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

v Českej republike:

1. zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

2. zákon Českej národnej rady č. 9/1991 Zb. o zamestnanosti a pôsobnosti orgánov Českej republiky na úseku zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

3. zákon č. 326/1999 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej republiky a o zmene niektorých ďalších zákonov,

4. nariadenie vlády č. 77/2000 Zb. o vydávaní potvrdení o prechodnom pobyte štátnym občanom Slovenskej republiky,

5. zákon č. 65/1965 Zb. zákonník práce v znení neskorších predpisov,

6. zákon č. 589/1992 Zb. o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevku štátu na štátnu politiku zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

7. zákon č. 550/1991 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení,

8. zákon Českej národnej rady č. 592/1992 Zb. o poistnom na všeobecné zdravotné poistenie,

9. zákon č. 118/2000 Zb. o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a o zmene niektorých zákonov,

10. Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasnom podnikaní fyzických a právnických osôb, ktoré podnikajú na území druhej republiky po 31. decembri 1992 (oznámenie č. 330/1993 Zb.),

11. zákon č. 200/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

12. zákon č. 368/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

(2) Obidve zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si neodkladne všetky informácie o zmenách a doplnkoch právnych predpisov týkajúcich sa vzájomného zamestnávania a stanoviská k týmto právnym predpisom.

Článok 2

(1) Podľa zmluvy vzniká zamestnávateľom pri zamestnávaní občanov štátu druhej zmluvnej strany alebo pri vysielaní zamestnancov na územie štátu druhej zmluvnej strany povinnosť ich registrácie. Príslušnými územnými orgánmi práce na registráciu podľa článku 2 ods. 2 a 3 zmluvy sú v Slovenskej republike okresné úrady práce a v Českej republike úrady práce (ďalej len „územné orgány práce“).

(2) Registrácia sa musí vykonať najneskôr v deň nástupu občana štátu jednej zmluvnej strany do zamestnania na území štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Registráciou sa rozumie doručenie vyplnenej registračnej karty v dvoch vyhotoveniach vrátane požadovaných príloh (pozri prílohu č. 1) územnému orgánu práce.

(4) Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na občanov štátu jednej zmluvnej strany s trvalým pobytom na území štátu druhej zmluvnej strany pri zamestnávaní na území štátu, ktorého sú občanmi.

(5) Sídlom zamestnávateľa podľa článku 2 ods. 2 zmluvy sa u právnickej osoby v Slovenskej republike rozumie jej sídlo, ako aj sídlo jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri, ktorá má pracovnoprávnu subjektivitu, a u právnickej osoby v Českej republike sa rozumie jej sídlo, ako aj sídlo jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri. U fyzickej osoby sa sídlom zamestnávateľa rozumie miesto jej podnikania.

(6) Vyplnenú registračnú kartu vrátane všetkých požadovaných príloh registruje územný orgán práce neodkladne s vyznačením dňa registrácie.

(7) V prípade, že registračná karta nie je riadne vyplnená alebo chýbajú požadované prílohy, územný orgán práce vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v určenej lehote.

(8) Nedodržanie povinnosti registrácie sa považuje za porušenie právnych predpisov o zamestnanosti.

(9) Registračná karta je platná počas trvania zamestnania podľa článku 2 ods. 2 zmluvy alebo počas výkonu práce podľa článku 2 ods. 3 zmluvy, najdlhšie však po dobu jedného roka. V prípade trvania zamestnania alebo výkonu práce sa platnosť registračnej karty predlžuje.

(10) Ak dôjde ku skončeniu zamestnania občana štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred uplynutím doby, na ktorú bola registračná karta vydaná, zamestnávateľ nahlási údaje uvedené v prílohe č. 2 územnému orgánu práce, na ktorom tohto zamestnanca registroval, najneskôr do ôsmich kalendárnych dní od skončenia zamestnania.

(11) Územný orgán práce, ktorý zaregistroval občana štátu druhej zmluvnej strany podľa sídla zamestnávateľa, odošle kópiu registračnej karty na informáciu územnému orgánu práce, v ktorého územnej pôsobnosti sa výkon práce realizuje. Súčasne na základe písomného súhlasu registrovaného občana informuje o vykonanej registrácii územný orgán práce v mieste trvalého pobytu občana štátu druhej zmluvnej strany (faxom, e-mailom a pod.).

(12) Údaje uvedené v prílohách č. 1 a 2 (registračné karty) sa archivujú počas piatich rokov od skončenia vyššie uvedeného zamestnania. Doklady predložené k registračnej karte (príloha č. 1) nepodliehajú archivácii, ich overenie sa len vyznačí na registračnej karte a doklady sa vrátia späť zamestnávateľovi.

Článok 3

(1) Povinnosť registrácie občanov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany sa nevzťahuje na

a) občanov, ktorých zamestnanie alebo výkon práce na území štátu druhej zmluvnej strany nemá trvať dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo spolu tridsať pracovných dní v priebehu kalendárneho roka,

b) obsluhujúci personál pri osobnej a nákladnej doprave vysielaný podľa článku 2 ods. 3 zmluvy,

c) akreditovaných pracovníkov oznamovacích prostriedkov, ktorí boli vyslaní svojím zamestnávateľom na územie štátu druhej zmluvnej strany.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) tohto článku zamestnávateľ informuje územný orgán práce príslušný podľa miesta výkonu práce najneskôr v deň nástupu občana do zamestnania (príloha č. 3).

(3) Nedodržanie povinnosti informovať podľa odseku 2 tohto článku sa považuje za porušenie právnych predpisov o zamestnanosti.

(4) Údaje uvedené v prílohe č. 3 (informačná karta) sa archivujú počas piatich rokov.

Článok 4

Občania štátov zmluvných strán majú pri vzájomnom zamestnávaní právo na pobyt po dobu zamestnania. Povolenie na pobyt udeľuje príslušný orgán ministerstva vnútra na základe registračnej karty s vyznačenou registráciou.

Článok 5

(1) Zamestnávateľom na účely článku 5 ods. 1 zmluvy sa rozumie zamestnávateľ na území štátu druhej zmluvnej strany, u ktorého bol naposledy zamestnaný občan – evidovaný nezamestnaný (uchádzač o zamestnanie), ak zamestnanie na území štátu druhej zmluvnej strany trvalo pred podaním žiadosti nepretržite aspoň dvanásť mesiacov.

(2) Nezamestnaný (uchádzač o zamestnanie) sa hlási do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie) na územnom orgáne práce príslušnom podľa miesta trvalého pobytu.

(3) Územný orgán práce oznámi do siedmich kalendárnych dní po vzniku skutočností rozhodných na začatie správneho konania vo veci priznania podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) územnému orgánu práce príslušnému podľa sídla posledného zamestnávateľa na území štátu druhej zmluvnej strany

– osobné údaje evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie),

– údaj o dni, keď bol občan zaradený do evidencie nezamestnaných (uchádzačov o zamestnanie),

– údaje o dobe zamestnania a o plnení ostatných podmienok rozhodných na vznik nároku na podporu v nezamestnanosti (hmotné zabezpečenie),

– adresu, číslo telefónu, faxu a bankové spojenie územného orgánu práce, ktorý odosiela podklady o evidovanom nezamestnanom (uchádzačovi o zamestnanie).

(4) Rozhodnutie vo veci podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) vydá územný orgán práce príslušný podľa sídla posledného zamestnávateľa do siedmich kalendárnych dní po preukázaní všetkých skutočností rozhodných na vznik nároku na podporu v nezamestnanosti (hmotné zabezpečenie). Toto rozhodnutie doručí evidovanému nezamestnanému (uchádzačovi o zamestnanie) a v kópii odošle územnému orgánu práce príslušnému podľa miesta trvalého pobytu evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie).

(5) V lehote do siedmich kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia poukáže územný orgán práce, ktorý rozhodnutie vydal, príslušné finančné prostriedky na účet územného orgánu práce podľa miesta trvalého pobytu evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie).

(6) Za územný orgán práce príslušný na výplatu podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) sa považuje územný orgán práce príslušný podľa miesta trvalého pobytu evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie).

(7) Zmeny rozhodné na výplatu podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) si príslušné územné orgány práce písomne oznámia najneskôr do siedmich kalendárnych dní od zistenia týchto skutočností.

(8) Územný orgán práce príslušný podľa miesta trvalého pobytu evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie) je zodpovedný za správu finančných prostriedkov, ktoré mu poukázal územný orgán práce príslušný podľa sídla posledného zamestnávateľa evidovaného nezamestnaného (uchádzača o zamestnanie).

(9) Vyúčtovanie spravovaných prostriedkov sa vykonáva medzi príslušnými územnými orgánmi práce priebežne.

Článok 6

Finančným plnením zo vzájomného zamestnávania sa rozumejú najmä výplata podpory v nezamestnanosti (hmotného zabezpečenia) evidovaným nezamestnaným (uchádzačom o zamestnanie), prevody miezd, platov a ich náhrad poskytnutých zamestnancom, odstupné a obdobné plnenia poskytnuté v súvislosti so zamestnaním.

Článok 7

(1) Sprostredkovanie zamestnania na účely zmluvy možno realizovať len v súlade s právnymi predpismi platnými na území príslušného zmluvného štátu.

(2) Dočasné zapožičiavanie zamestnancov možno realizovať len na území príslušného štátu podľa platných právnych predpisov tohto štátu. Z týchto dôvodov nie je možné vykonávať cezhraničné dočasné pridelenie zamestnancov podľa Zákonníka práce.

Článok 8

Ak bude zmluva vypovedaná, končí sa dňom, ktorým stráca zmluva platnosť aj platnosť všetkých nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Vzájomné vyúčtovanie finančných prostriedkov sa vykoná najneskôr do troch mesiacov od uvedeného dňa. Dňom, ktorým stráca zmluva platnosť, končí sa aj platnosť tejto správnej dohody.

Článok 9

Táto správna dohoda sa uzaviera na neurčitý čas, jej prípadnú zmenu dohodnú zmluvné strany vždy do 31. októbra kalendárneho roka.

Článok 10

(1) Oznámenie o vydaní tejto správnej dohody a o jej zmenách uverejnia zmluvné strany v zbierke zákonov a pre všeobecnú informovanosť zabezpečia publikovanie v dennej tlači a súčasne zabezpečia, aby bola voľne prístupná na všetkých územných orgánoch práce.

(2) Táto správna dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 29. októbra 1992.

(3) Nadobudnutím platnosti tejto správnej dohody stráca platnosť Správna dohoda medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k  Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 8. januára 1993 a Protokol medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky o predĺžení platnosti a zmene Správnej dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom zamestnávaní občanov z 20. marca 1995.

Dané v Prahe 30. januára 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky:

Peter Magvaši v. r.

Za Ministerstvo práce a sociálnych vecí

Českej republiky:

Vladimír Špidla v. r.

Príloha 01

Príloha č. 1

Príloha 02

Príloha č. 2

Príloha 03

Príloha č. 3