Vyhláška č. 108/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra a určení úhrady za vykonanie odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra

Čiastka 43/2001
Platnosť od 27.03.2001 do31.12.2001
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

108

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. marca 2001

o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra a určení úhrady za vykonanie odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 49 ods. 7 a 11 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z. a zákona č. 331/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Obsahom odbornej skúšky (ďalej len „skúška“) je preverenie vedomostí žiadateľa o

a) právnych predpisoch upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi a organizovanie trhu s cennými papiermi,

b) právnych predpisoch upravujúcich vydávanie cenných papierov,

c) právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti,

d) právnych predpisoch upravujúcich zdaňovanie v oblasti cenných papierov,

e) činnosti a význame burzy cenných papierov, burzových a verejných obchodoch,

f) slovenskom finančnom trhu,

g) najvýznamnejších zahraničných finančných trhoch.

(2) Obsahom preskúšania odbornej spôsobilosti makléra (ďalej len „preskúšanie“) je preverenie vedomostí makléra o právnych predpisoch

a) upravujúcich nakladanie a obchodovanie s cennými papiermi a organizovanie trhu s cennými papiermi,

b) upravujúcich vydávanie cenných papierov,

c) ktoré sa vzťahujú na akciové spoločnosti,

d) upravujúcich zdaňovanie v oblasti cenných papierov.

§ 2

(1) V kalendárnom roku sa skúška a preskúšanie koná najmenej raz. Termín konania skúšky alebo preskúšania vyhlasuje Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy, a to najmenej 60 dní pred termínom konania skúšky alebo preskúšania.

(2) Písomná prihláška na skúšku, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu žiadateľa, adresu zamestnávateľa a doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní žiadateľa, sa podáva úradu najneskôr štyri týždne pred termínom skúšky. Prílohou písomnej prihlášky je potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe žiadateľa u obchodníka s cennými papiermi a doklad o zaplatení úhrady za vykonanie skúšky.

(3) Písomná prihláška na preskúšanie, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu žiadateľa a adresu obchodníka s cennými papiermi, pre ktorého žiadateľ vykonáva odborné obchodné činnosti, sa podáva úradu najneskôr štyri týždne pred termínom preskúšania. Prílohou písomnej prihlášky je kópia povolenia na činnosť makléra a doklady preukazujúce vykonávanie činnosti makléra a doklad o zaplatení úhrady za preskúšanie.

§ 3

(1) Úrad alebo ním poverená právnická osoba1) pozve žiadateľa na skúšku alebo preskúšanie po zaplatení úhrady za vykonanie skúšky alebo za preskúšanie a po podaní písomnej prihlášky podľa § 2 ods. 2 alebo 3.

(2) Úhrada za vykonanie skúšky alebo preskúšanie je 5 000 Sk.

§ 4

Skúška alebo preskúšanie sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má sedem členov. Predsedu, podpredsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva predseda úradu.

§ 5

Skúška alebo preskúšanie sú neverejné a majú písomnú časť a ústnu časť.

§ 6

(1) Výsledky skúšky alebo preskúšania oznámi skúšobná komisia žiadateľovi po jej vykonaní a žiadateľovi, ktorý úspešne vykonal skúšku alebo preskúšanie, vydá doklad o úspešnom výsledku skúšky alebo preskúšania.

(2) O priebehu a výsledku skúšky alebo preskúšania vyhotoví skúšobná komisia do desiatich dní od skončenia skúšky alebo preskúšania protokol, ktorý odovzdá úradu.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 121/1993 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania maklérskej skúšky.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 49 ods. 11 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.