Vyhláška č. 107/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie

Čiastka 43/2001
Platnosť od 27.03.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2003
Zrušený 594/2003 Z. z.

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 6. marca 2001,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 a 7 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky na preukázanie odbornej spôsobilosti v oblasti kolektívneho investovania a o ustanovení výšky úhrady za jej vykonanie sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.

2. V § 1 ods. 1 sa za slová „správcovskej spoločnosti“ vkladajú slová „zodpovedných za odborné činnosti1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 7 ods. 5 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.“.

3. V § 2 ods. 2 sa slová „ministerstvo alebo ministerstvom“ nahrádzajú slovami „Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) alebo úradom“.

4. V § 2 ods. 3 sa slovo „riadiacej“ nahrádza slovom „odbornej“ a slová „kolektívneho investovania“ sa nahrádzajú slovami „finančného trhu“.

5. V § 4 sa slová „minister financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „predseda úradu“.

6. V § 5 ods. 2 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovom „úradu“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Brigita Schmögnerová v. r.