Vyhláška č. 106/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla

Čiastka 43/2001
Platnosť od 27.03.2001 do31.07.2004
Účinnosť od 01.04.2001 do31.07.2004
Zrušený 448/2004 Z. z.

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. februára 2001

o označovaní materiálového zloženia výrobkov z krištáľového skla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 6 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na výrobky z krištáľového skla.

(2) Krištáľové sklo sa podľa vlastností delí na

a) vysokoolovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 30 % oxidu olovnatého,

b) olovnaté krištáľové sklo, ktoré obsahuje najmenej 24 % oxidu olovnatého,

c) krištalín,

d) krištáľové sklo.

(3) Výrobok z krištáľového skla sa označuje názvom druhu krištáľového skla alebo identifikačným symbolom, ktoré sú uvedené v prílohe.

(4) Názov druhu krištáľového skla a identifikačný symbol sa môžu uviesť spoločne, ale nesmú spotrebiteľa uviesť do omylu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha k vyhláške č. 106/2001 Z. z.

NÁZVY DRUHOV A IDENTIFIKAČNÉ SYMBOLY KRIŠTÁĽOVÉHO SKLA

Príloha 01