Vyhláška č. 105/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o označovaní materiálového zloženia obuvi

Čiastka 43/2001
Platnosť od 27.03.2001 do14.03.2008
Účinnosť od 01.04.2001 do14.03.2008
Zrušený 84/2008 Z. z.

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. februára 2001

o označovaní materiálového zloženia obuvi

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 6 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Materiálovým zložením sa označujú hlavné časti obuvi, ktorými sú:

a) vrch,

b) podšívka a stielka,

c) podošva.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na označovanie materiálového zloženia obnosenej obuvi a obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok.1)

§ 2

Na účely vyhlášky sa rozumejú:

a) obuvou všetky druhy výrobkov s pripevnenou podošvou, ktoré sú určené na ochranu alebo pokrytie nôh,

b) zvrškom horná časť obuvi zhotovená z vrchových, podšívkových alebo stužovacích súčastí a dielcov v rôznych strihových vyhotoveniach,

c) vrchom vrchná vonkajšia časť obuvi, ktorá je pripevnená k podošve,

d) podšívkou a stielkou časti tvoriace vnútro obuvi,

e) podošvou spodná časť obuvi pripevnená k zvršku, ktorá prichádza do styku s podlahou alebo cestou,

f) piktogramom grafický znak na označenie hlavných častí obuvi a ich materiálového zloženia.

§ 3

(1) Označenie materiálového zloženia hlavných častí obuvi musí poskytnúť informáciu o použitých materiáloch, ktoré tvoria

a) minimálne 80 % plochy vrchu obuvi; na doplnky (výstuhy, lemovky, ozdoby, pracky, pútka alebo podobné príslušenstvo) sa neprihliada,

b) minimálne 80 % plochy podšívky a stielky obuvi,

c) minimálne 80 % objemu podošvy obuvi.

(2) Ak žiaden materiál netvorí 80 % plochy vrchu alebo podšívky a stielky obuvi alebo 80 % objemu podošvy obuvi, označenie musí poskytnúť informáciu o dvoch plošne alebo objemovo najviac použitých materiáloch.

§ 4

(1) Hlavné časti obuvi a ich materiálové zloženie sa označujú piktogramom alebo písomne podľa príloh č. 1 a 2.

(2) Označenie materiálového zloženia obuvi sa uvádza vedľa označenia príslušnej hlavnej časti obuvi aspoň na jednom kuse každého páru obuvi. Označenie sa vyhotovuje tlačou, vyrazením alebo štítkom. Označenie musí byť dobre viditeľné, bezpečne pripevnené, prístupné a nesmie spotrebiteľa uviesť do omylu.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 105/2001 Z. z.

HLAVNÉ ČASTI OBUVI, ICH OPIS, PIKTOGRAMY A PÍSOMNÉ OZNAČENIE

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 105/2001 Z. z.

MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE HLAVNÝCH ČASTÍ OBUVI, ICH OPIS, PIKTOGRAMY A PÍSOMNÉ OZNAČENIE

Obrázok 02

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky.