Oznámenie č. 102/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

102

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 25 ods. 4 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos z 23. februára 2001 č. 28/2001/3-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.

Výnos ustanovuje podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v cestnej doprave, v železničnej doprave, v lodnej doprave a v leteckej doprave.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.