Oznámenie č. 101/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

101

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos z 23. februára 2001 č. 28/2001/2-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov.

Výnos ustanovuje podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí sú v pracovnom pomere k orgánom veterinárnej starostlivosti, a odborných veterinárnych pracovníkov, ktorí vykonávajú odborné činnosti pri výkone štátnej správy, a poskytovaní odborných veterinárnych služieb v pracovnom pomere k špecializovanej organizácii, ktorej hlavnou činnosťou je vykonávanie laboratórnej diagnostiky a skúšania vzoriek odobratých pri veterinárnom dozore a veterinárnej kontrole.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.