Oznámenie č. 100/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti

Čiastka 42/2001
Platnosť od 23.03.2001
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

100

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 52 ods. 6 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

výnos z 23. februára 2001 č. 28/2001/1-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti.

Výnos ustanovuje podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti a o zneškodňovaní odpadov živočíšneho pôvodu, územné oblasti pre zber, zvoz, zneškodňovanie a zhodnocovanie tiel uhynutých zvierat pre jednotlivé kafilerické zariadenia, podrobnosti o podmienkach odchytu, umiestnenia v karanténnej stanici a zmárnenia zvierat vo verejnom záujme.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 6/2001 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.