Oznámenie č. 99/2000 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Čiastka 43/2000
Platnosť od 23.03.2000 do31.12.2002
Zrušený 695/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 7/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. januára 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 474/2002 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2002. Zmeny opatrenia boli vyhlásené...

99

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie zo 14. februára 2000 č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

Týmto opatrením sa ustanovujú obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk a pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk pri vykonávaní bankových činností s hodnotami, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ktoré banky a pobočky zahraničných bánk dodržiavajú podľa § 14 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 č. 11 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č. 364/1997 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 4/2000 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.